Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 61

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

Data ogłoszenia:2007-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 61

5.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/61

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1428/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 23 akapit pierwszy,

(5)

W załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, zanim rozporządzeniem (WE) nr 727/2007 wprowadzone zostały do niego zmiany, przewidziano odstępstwo dotyczące zniszczenia zwierząt z grupy owiec i kóz w następstwie stwierdzenia obecności TSE u takich zwierząt w gospodarstwie. Zgodnie z powyższym państwa członkowskie mogą opóźnić zniszczenie zwierząt, pod pewnymi warunkami, przez maksymalny okres pięciu lat hodowlanych. Jednakże wskazane odstępstwo nie zostało objęte zmienionym w powyższy sposób załącznikiem VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, ponieważ nie było już konieczne.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanowiono środki zwalczania, które należy zastosować w następstwie stwierdzenia obecności przenośnej gąbczastej encefalopatii (TSE) u owiec i kóz.

Dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie T-257/07 przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich Francja wniosła skargę przeciwko Komisji Europejskiej o stwierdzenie nieważności niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 727/2007, w szczególności dotyczących środków mających zastosowanie do stad dotkniętych TSE, lub alternatywnie o całkowite stwierdzenie nieważności tego rozporządzenia. W swoim postanowieniu z dnia 28 września 2007 r. Trybunał zawiesił, jako tymczasowy środek, stosowanie tych przepisów do czasu wydania ostatecznego wyroku.

(2)

W ramach komunikatu Komisji zatytułowanego „Mapa drogowa dla TSE” (2) z dnia 15 lipca 2005 r. oraz zgodnie z programem prac SANCO dotyczącym TSE na lata 2006–2007 (3) z dnia 21 listopada 2006 r. Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 727/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki I, III, VII i X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii. W zmienionym w powyższy sposób rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 przewidziano pewne środki, które należy zastosować w następstwie stwierdzenia obecności TSE u owiec i kóz w gospodarstwie oraz w przypadku gdy wykluczono obecność gąbczastej encefalopatii bydła.

(6)

W następstwie tego postanowienia państwa członkowskie nie mają już możliwości stosowania zawieszonych środków. W związku z powyższym niektóre państwa członkowskie mogą napotkać trudności w przeprowadzeniu natychmiastowego zniszczenia zwierząt, o których mowa.

(7)

(3)

Zważywszy, że struktura sektora owiec i kóz jest wyraźnie zróżnicowana we Wspólnocie, rozporządzenie (WE) nr 999/2001, zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 727/2007, wprowadziło możliwość stosowania alternatywnych rodzajów polityki, pod warunkiem ustanowienia zharmonizowanych przepisów na poziomie wspólnotowym.

Dlatego też konieczne jest ponowne wprowadzenie odstępstwa, które miało zastosowanie przed zmianami odpowiednich przepisów załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanowionymi rozporządzeniem (WE) nr 727/2007, aby w przypadku gdy częstotliwość występowania allela ARR w obrębie jednej rasy lub gospodarstwa jest niska lub gdy uznaje się to za konieczne celem uniknięcia chowu wsobnego, umożliwić państwom członkowskim opóźnienie zniszczenia wymienionych zwierząt przez maksymalny okres pięciu lat hodowlanych od daty wydania wymienionego postanowienia.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 999/2001. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 727/2007 (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, str. 8). (2) COM(2005) 322 wersja ostateczna. (3) SEC(2006) 1527.

(9)

L 317/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, w rozdziale A pkt 2.3 dodaje się literę f) w brzmieniu: „f) W przypadku gdy częstotliwość występowania allela ARR w obrębie jednej rasy lub gospodarstwa jest niska lub gdy uznaje się to za konieczne celem uniknięcia chowu wsobnego, państwo członkowskie może podjąć decyzję

o opóźnieniu zniszczenia zwierząt wskazanych w pkt 2.3 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) przez maksymalny okres pięciu lat hodowlanych.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 września 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 83 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady 2007/791/WPZiB z dnia 4 grudnia 2007 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L317 - 81 z 20075.12.2007

  Decyzja europejskiego Banku centralnego z dnia 23 listopada 2007 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2008 r. (EBC/2007/16)

 • Dz. U. L317 - 79 z 20075.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. zawieszająca ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

 • Dz. U. L317 - 76 z 20075.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4275)

 • Dz. U. L317 - 75 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 65 z 20075.12.2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 63 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 59 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 57 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES VII b-k, VIII, IX i X; na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 55 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1425/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IV; na wodach terytorialnych WE II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 38 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1424/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2304/2002 wdrażające decyzję Rady 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską i przydzielające orientacyjne kwoty w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L317 - 36 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L317 - 34 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

 • Dz. U. L317 - 32 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 5 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu i kończące postępowanie w sprawie przywozu krzemomanganu pochodzącego z Ukrainy

 • Dz. U. L317 - 1 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zakończenia częściowego okresowego przeglądu środków antydumpingowych stosowanych do przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.