Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 79

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. zawieszająca ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

Data ogłoszenia:2007-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 79

Strona 1 z 2
5.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/79

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 grudnia 2007 r. zawieszająca ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu (2007/789/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14 ust. 4,

(5)

Od okresu objętego pierwotnym dochodzeniem odnotowano wzrost światowych cen SiMn wskazujący na zmianę sytuacji i warunków rynkowych. W związku z powyższym Komisja przeprowadziła dalsze dochodzenie, aby ocenić ostatnie zmiany wielkości przywozu i cen produktu objętego postępowaniem w okresie od 1 lipca 2006 do 30 września 2007 r. oraz ich wpływ na szkodę wyrządzoną przemysłowi wspólnotowemu, a także na ogólny interes Wspólnoty. Na podstawie zebranych informacji, ustalono, że do trzeciego kwartału 2007 r. ceny rynkowe SiMn na rynku wspólnotowym wzrosły po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem o około 69 %, tj. z średnio 622 EUR/MT w trzecim kwartale 2006 r. do średnio 1 051 EUR/MT w trzecim kwartale 2007 r. W szczególności odnotowano znaczny wzrost o około 42 % między drugim i trzecim kwartałem 2007 r. Wskazane trendy można również zauważyć na innych głównych rynkach światowych, a także w odniesieniu do przywozu SiMn do Wspólnoty. Krzemomangan jest podstawowym surowcem używanym do produkcji stali. Opisany powyżej wzrost cen można przypisać tymczasowym niedoborom dostaw połączonym z wyższym popytem na SiMn, który był wynikiem zwiększonego światowego popytu na stal. Przykłady odnoszące się do poprzednich nagłych wzrostów cen, takich jak te, które miały miejsce w 2004 r., wskazują, że opisany brak równowagi między popytem i podażą na omawianym rynku ma charakter przejściowy. Ceny bowiem zwykle powracają do swoich długoterminowych poziomów po tym jak wolne moce produkcyjne dotyczące SiMn zostaną w pełni wykorzystane. Między okresem objętym pierwotnym dochodzeniem i okresem od 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r. udział w rynku przywozu SiMn pochodzącego z ChRL i Kazachstanu zmniejszył się o 0,6 punktu procentowego do 9,8 % ogólnej konsumpcji we Wspólnocie. Konsumpcja we WE wzrosła o 20 %. W odniesieniu do przemysłu wspólnotowego należy zauważyć, że od okresu objętego pierwotnym dochodzeniem sytuacja przemysłu wspólnotowego poprawiła się. Między okresem objętym pierwotnym dochodzeniem i okresem od 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r. wielkość sprzedaży i produkcji wzrosła odpowiednio o 15 % i 19 %. Jednakże udział przemysłu wspólnotowego w rynku zmniejszył się o 1,1 punktu procentowego do 23,8 %. Sytuacja w zakresie zysków uległa istotnej poprawie, a rentowność przemysłu wspólnotowego osiągnęła 42 % w trzecim kwartale 2007 r., znacznie przekraczając zysk na poziomie 5 % ustalony jako odpowiedni w pierwotnym dochodzeniu.

po konsultacji z komitetem doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (1)

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 (2), ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemomanganu (włącznie z żelazokrzemomanganem) („SiMn”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) i Kazachstanu, objętego kodami CN 7202 30 00 oraz ex 8111 00 11 (kod TARIC 8111 00 11 10) („produkt objęty postępowaniem”). Stawka cła antydumpingowego wynosi odpowiednio 8,2 % i 6,5 % w przypadku produktu pochodzącego z ChRL i Kazachstanu. Komisja otrzymała informacje o zmianie warunków rynkowych, która nastąpiła po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem, wskazanym w rozporządzeniu (WE) nr 1420/2007, i która może stanowić uzasadnienie zawieszenia obowiązujących obecnie środków zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. W związku z tym Komisja zbadała czy takie zawieszenie jest uzasadnione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 79 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 83 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady 2007/791/WPZiB z dnia 4 grudnia 2007 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L317 - 81 z 20075.12.2007

  Decyzja europejskiego Banku centralnego z dnia 23 listopada 2007 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2008 r. (EBC/2007/16)

 • Dz. U. L317 - 76 z 20075.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4275)

 • Dz. U. L317 - 75 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 65 z 20075.12.2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 63 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 61 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L317 - 59 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 57 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES VII b-k, VIII, IX i X; na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 55 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1425/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IV; na wodach terytorialnych WE II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 38 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1424/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2304/2002 wdrażające decyzję Rady 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską i przydzielające orientacyjne kwoty w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L317 - 36 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L317 - 34 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

 • Dz. U. L317 - 32 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 5 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu i kończące postępowanie w sprawie przywozu krzemomanganu pochodzącego z Ukrainy

 • Dz. U. L317 - 1 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zakończenia częściowego okresowego przeglądu środków antydumpingowych stosowanych do przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.