Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 161

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6572) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 161

6.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2006 r.

L 32/161

w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6572)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/66/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dnia 24 maja 2006 r., zezwala na procedury umożliwiające zwiększenie maksymalnej wagi partii w przypadku nasion traw.

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (1), w szczególności jej art. 13a,

(5)

Aby sprawdzić w praktyce, w jakich warunkach przedsiębiorstwa nasienne mogą produkować wystarczająco jednorodne duże partie materiału siewnego, należy zorganizować tymczasowe doświadczenie związane ze zwiększeniem maksymalnej wagi partii nasion traw.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 66/401/EWG przewiduje maksymalną wagę partii w celu uniknięcia niejednorodności w partiach materiału siewnego podczas badania materiału siewnego.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

(2)

Zmiany praktyk produkcji i sprzedaży materiału siewnego, w szczególności zwiększenie powierzchni upraw nasiennych, oraz metody transportu materiału siewnego, w tym dostawy hurtowe, wskazują na to, że może okazać się zalecane w przypadku nasion traw zwiększenie maksymalnej ustanowionej wagi partii.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

Artykuł 1

(3)

Na mocy decyzji Komisji 2002/454/WE (2) zorganizowano tymczasowe doświadczenie w ramach dyrektywy 66/401/ EWG związane ze zwiększeniem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych. Badanie miało zakończyć się dnia 1 czerwca 2003 r. Jednak w doświadczeniu nie uczestniczyło żadne przedsiębiorstwo nasienne, ponieważ wspomniana decyzja wymagała przeprowadzenia testu heterogeniczności na każdej partii materiału siewnego wyprodukowanej w ramach doświadczenia, co pociągało za sobą duże dodatkowe koszty.

1. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 2 dyrektywy 66/401/EWG i załącznika III do tej dyrektywy, w odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących w tymczasowym doświadczeniu i w odniesieniu do materiału siewnego gatunku wymienionego w kolumnie 1 załącznika III do tej dyrektywy, pod pozycją „GRAMINEAE”, maksymalna waga partii wynosi 25 ton.

(4)

Stosowane obecnie międzynarodowe praktyki, mianowicie Protokół Techniczny ISTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Nasion)/ISF (Międzynarodowa Federacja Nasienna), zatwierdzony przez Komitet Wykonawczy ISTA dnia 10 lutego 2006 r. i przyjęty przez Radę OECD

2. W odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących w tymczasowym doświadczeniu obowiązują warunki określone w załączniku do niniejszej decyzji w uzupełnieniu do warunków przewidzianych w dyrektywie 66/401/EWG.

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18). (2) Dz.U. L 155 z 14.6.2002, str. 57.

3. Państwa członkowskie uczestniczące w doświadczeniu powiadamiają Komisję odpowiednio. Mogą one w każdej chwili zaprzestać uczestnictwa, informując o tym odpowiednio Komisję.

L 32/162

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

6.2.2007

Państwa członkowskie najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku przedstawiają Komisji i innym państwom członkowskim sprawozdanie z wyników doświadczenia dla roku objętego badaniem. Artykuł 3 Tymczasowe doświadczenie rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2007 r. i kończy dnia 30 czerwca 2012 r.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji Markos KYPRIANOU Członek Komisji

6.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 32/163

Warunki, o których mowa w art. 1: a) w przypadku odstępstwa od przewidzianej maksymalnej wielkości partii materiału siewnego gramineae postępuje się zgodnie z przyjętym dnia 24 maja 2006 r. przez Radę OECD dokumentem pt. „Badanie ISTA/ISF dotyczące wielkości partii materiału siewnego traw (1)”; producenci nasion posiadają urzędowe licencje wydane przez organ kwalifikujący; urzędowa etykieta przewidziana zgodnie z dyrektywą 66/401/EWG zawiera po wyrazach „Zasady i normy WE” numer niniejszej decyzji; próbki dostarczone przez uczestniczące w tymczasowym doświadczeniu państwo członkowskie w celu wspólnotowych porównawczych prób pochodzi od partii materiału siewnego urzędowo zatwierdzonych zgodnie z wymogami badania; oraz organ kwalifikujący monitoruje doświadczenie i przeprowadza, w stosownych przypadkach, kontrole maksymalnie 5 % testów heterogeniczności.

b) c)

d)

e)

(1)

http://www.seedtest.org/en/content –-1–1039.html)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 161 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 200 z 20076.2.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i ergonomii samochodowych systemów informacyjnych i systemów łączności: nowa wersja europejskiego zbioru zasad dotyczących interakcji człowieka z urządzeniami

 • Dz. U. L32 - 198 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 35/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L32 - 192 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6903) (1)

 • Dz. U. L32 - 189 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. powołująca grupę ekspertów ds. cen transferowych

 • Dz. U. L32 - 183 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr  C(2006) 6817) (1)

 • Dz. U. L32 - 181 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania członków Grupy Kontrolującej Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości utworzonej na mocy decyzji Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołującej Grupę Kontrolującą Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

 • Dz. U. L32 - 180 z 20076.2.2007

  Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr  C(2006) 6927) (1)

 • Dz. U. L32 - 177 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiająca grupę naukową ekspertów do spraw nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności

 • Dz. U. L32 - 174 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6707)

 • Dz. U. L32 - 167 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. upoważniająca Rumunię do odroczenia stosowania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do obrotu nasionami niektórych odmian gatunków roślin rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6568) (1)

 • Dz. U. L32 - 165 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca wniosku Republiki Łotewskiej o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy do gospodarstw domowych energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych, gazu ziemnego i energii elektrycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6592)

 • Dz. U. L32 - 164 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną tritosulfuron (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6573) (1)

 • Dz. U. L32 - 144 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca standardowe środki bezpieczeństwa i stopnie alarmowe w Komisji oraz zmieniająca jej regulamin wewnętrzny w zakresie operacyjnych procedur zarządzania sytuacjami kryzysowymi

 • Dz. U. L32 - 137 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego podłożom uprawowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6962) (1)

 • Dz. U. L32 - 135 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 2/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w rozdziale sektorowym dotyczącym wyposażenia ochrony osobistej

 • Dz. U. L32 - 130 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię dotyczących niektórych przemysłowych gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5934)

 • Dz. U. L32 - 91 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 do załącznika 11 Umowy

 • Dz. U. L32 - 88 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2006 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L32 - 76 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niderlandy na rzecz Holland Malt BV (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4196)

 • Dz. U. L32 - 65 z 20076.2.2007

  Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

 • Dz. U. L32 - 64 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

 • Dz. U. L32 - 56 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz nabywania udziałów w spółdzielniach winiarskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006)2070)

 • Dz. U. L32 - 49 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 26/2004 (ex NN 38/2004) przyznanej przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz przedsiębiorstwa Schneider Technologies AG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1857) (1)

 • Dz. U. L32 - 37 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie systemu pomocy, który Francja zamierza wdrożyć na rzecz producentów i pośredników w handlu winami likierowymi: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie i Macvin du Jura (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4189)

 • Dz. U. L32 - 29 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2004 r. dotycząca pomocy państwa przewidzianej przez Włochy, region Sycylia, na rzecz promocji i reklamy produktów rolnych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1923) (1)

 • Dz. U. L32 - 23 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2004 r. odnosząca się do procedury przewidzianej w art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG przeciwko Microsoft Corporation (Sprawa COMP/C-3/37.792 – Microsoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 900) (1)

 • Dz. U. L32 - 14 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie pomocy, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom rolnym w ramach programu A.I.M.A. w sektorze drobiu C 59/2001 (ex N 97/1999) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1802)

 • Dz. U. L32 - 1 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie pomocy państwa C27/2001 (ex NN 2/2001) dotyczącej realizowania przez Francję Programu Kontroli Zanieczyszczeń Pochodzenia Rolniczego (PMPOA) w latach 1994–2000 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 415)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.