Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 177 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiająca grupę naukową ekspertów do spraw nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności

Data ogłoszenia:2007-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 177 - Strona 2

Strona 2 z 2

L 32/178

PL Artykuł 3 Skład – powoływanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.2.2007

Europejskiego i Rady dotyczącego ochrony i przetwarzania danych osobowych (4). Artykuł 4

1. Członkowie Grupy są mianowani przez Komisję spośród ekspertów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do składania ofert w tym celu, wysoko wykwalifikowanych w różnych kwestiach technicznych i naukowych związanych z obszarami, o których mowa w art. 2, tak by łącznie reprezentowane było możliwie największe spektrum dyscyplin naukowych i technicznych i, zgodnie z tym kryterium, na podstawie reprezentacji geograficznej odzwierciedlającej różnorodność kwestii i podejść naukowych we Wspólnocie.

Tryb funkcjonowania 1. Grupa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Wybory mają miejsce zwykłą większością głosów. 2. W porozumieniu z Komisją Grupa może ustanowić podgrupy w celu zbadania specjalistycznych zagadnień na podstawie określonego przez grupę mandatu; zaraz po wypełnieniu tego mandatu podgrupy są rozwiązywane. 3. Przedstawiciel Komisji może zaprosić do udziału w pracach Grupy lub podgrupy ekspertów bądź obserwatorów posiadających odpowiednią wiedzę na temat zagadnienia wpisanego do porządku posiedzenia, w przypadku gdy jest to pomocne i/lub konieczne. 4. Jeśli Komisja stwierdzi, iż informacje uzyskane w wyniku pracy Grupy lub podgrup dotyczą spraw poufnych, wówczas nie będą one upowszechniane. Członkowie nie mogą wykorzystywać do celów zawodowych informacji zdobytych dzięki pracy w charakterze członków Grupy. 5. Spotkania Grupy i podgrup odbywają się zazwyczaj w jednym z budynków Komisji i jej służb. Formę tych spotkań oraz ich harmonogram określa Komisja. Sekretariat prowadzony jest przez służby Komisji. W posiedzeniach tych mogą uczestniczyć inni zainteresowani urzędnicy Komisji. 6. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wzór regulaminu wewnętrznego przyjęty przez Komisję.

2. Grupa składa się z 11 członków:

Kandydatom zakwalifikowanym do uczestnictwa w pracach Grupy, lecz niemianowanym, proponuje się umieszczenie ich nazwisk na liście rezerwowej. Lista rezerwowa może zostać wykorzystana przez Komisję w celu powołania kandydatów zastępujących członków.

3. Stosuje się następujące postanowienia:

członkowie są powoływani osobiście i przy doradzaniu Komisji nie są związani żadnymi instrukcjami zewnętrznymi; nie delegują swoich kompetencji innym członkom ani osobom trzecim,

kadencja członków wynosi trzy lata i jest odnawialna. Jednakże członkowie nie mogą pełnić swoich funkcji dłużej niż przez trzy kolejne mandaty, licząc od powołania, o którym mowa w ust. 1. Członkowie pełnią swoje funkcje do czasu, kiedy zostaną zastąpieni nowymi członkami lub ponownie powołani,

członkowie Grupy, którzy nie są w stanie dłużej skutecznie uczestniczyć w jej pracach, którzy złożą rezygnację lub którzy naruszą warunki określone w pierwszym lub drugim tiret niniejszego ustępu lub w art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą zostać zastąpieni na okres pozostały do zakończenia ich kadencji,

7. Służby Komisji mogą publikować w Internecie w oryginalnym języku danego dokumentu wnioski o opinie, porządki dzienne, protokoły i opinie przyjęte przez Grupę. Na takich samych zasadach mogą również publikować wszelkie dokumenty robocze Grupy. Artykuł 5 Koszty spotkań Komisja refunduje koszty podróży i pobytu ponoszone przez członków, ekspertów i obserwatorów w związku z działaniami Grupy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Członkowie Grupy nie są wynagradzani za pełnienie swoich funkcji.

(4) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

członkowie składają corocznie pisemne oświadczenie, w którym zobowiązują się działać w interesie publicznym oraz oświadczenie stwierdzające brak, względnie istnienie, konfliktu interesów zagrażającego ich bezstronności,

nazwiska członków Grupy są publikowane na stronie internetowej DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C. Zbieranie, zarządzenie i publikacja nazwisk członków Grupy są dokonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu

6.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 7 Wejście w życie

L 32/179

Koszty związane z organizacją posiedzeń zwracane są zakresie dostępnych środków przeznaczonych dla danych służb w ramach procedury rocznego przydziału środków. Artykuł 6 Uchylenie Uchyla się decyzję Komisji 93/53/EWG. Jednakże Komitet ustanowiony tą decyzją pełni swoją funkcję do momentu, w którym Komisja poinformuje jego członków o rozpoczęciu prac Grupy ustanowionej niniejszą decyzją.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporzadzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji Mariann FISCHER BOEL Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 177 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 200 z 20076.2.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i ergonomii samochodowych systemów informacyjnych i systemów łączności: nowa wersja europejskiego zbioru zasad dotyczących interakcji człowieka z urządzeniami

 • Dz. U. L32 - 198 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 35/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L32 - 192 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6903) (1)

 • Dz. U. L32 - 189 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. powołująca grupę ekspertów ds. cen transferowych

 • Dz. U. L32 - 183 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr  C(2006) 6817) (1)

 • Dz. U. L32 - 181 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania członków Grupy Kontrolującej Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości utworzonej na mocy decyzji Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołującej Grupę Kontrolującą Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

 • Dz. U. L32 - 180 z 20076.2.2007

  Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr  C(2006) 6927) (1)

 • Dz. U. L32 - 174 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6707)

 • Dz. U. L32 - 167 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. upoważniająca Rumunię do odroczenia stosowania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do obrotu nasionami niektórych odmian gatunków roślin rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6568) (1)

 • Dz. U. L32 - 165 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca wniosku Republiki Łotewskiej o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy do gospodarstw domowych energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych, gazu ziemnego i energii elektrycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6592)

 • Dz. U. L32 - 164 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną tritosulfuron (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6573) (1)

 • Dz. U. L32 - 161 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6572) (1)

 • Dz. U. L32 - 144 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca standardowe środki bezpieczeństwa i stopnie alarmowe w Komisji oraz zmieniająca jej regulamin wewnętrzny w zakresie operacyjnych procedur zarządzania sytuacjami kryzysowymi

 • Dz. U. L32 - 137 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego podłożom uprawowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6962) (1)

 • Dz. U. L32 - 135 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 2/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w rozdziale sektorowym dotyczącym wyposażenia ochrony osobistej

 • Dz. U. L32 - 130 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię dotyczących niektórych przemysłowych gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5934)

 • Dz. U. L32 - 91 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 do załącznika 11 Umowy

 • Dz. U. L32 - 88 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2006 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L32 - 76 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niderlandy na rzecz Holland Malt BV (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4196)

 • Dz. U. L32 - 65 z 20076.2.2007

  Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

 • Dz. U. L32 - 64 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

 • Dz. U. L32 - 56 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz nabywania udziałów w spółdzielniach winiarskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006)2070)

 • Dz. U. L32 - 49 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 26/2004 (ex NN 38/2004) przyznanej przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz przedsiębiorstwa Schneider Technologies AG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1857) (1)

 • Dz. U. L32 - 37 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie systemu pomocy, który Francja zamierza wdrożyć na rzecz producentów i pośredników w handlu winami likierowymi: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie i Macvin du Jura (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4189)

 • Dz. U. L32 - 29 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2004 r. dotycząca pomocy państwa przewidzianej przez Włochy, region Sycylia, na rzecz promocji i reklamy produktów rolnych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1923) (1)

 • Dz. U. L32 - 23 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2004 r. odnosząca się do procedury przewidzianej w art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG przeciwko Microsoft Corporation (Sprawa COMP/C-3/37.792 – Microsoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 900) (1)

 • Dz. U. L32 - 14 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie pomocy, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom rolnym w ramach programu A.I.M.A. w sektorze drobiu C 59/2001 (ex N 97/1999) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1802)

 • Dz. U. L32 - 1 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie pomocy państwa C27/2001 (ex NN 2/2001) dotyczącej realizowania przez Francję Programu Kontroli Zanieczyszczeń Pochodzenia Rolniczego (PMPOA) w latach 1994–2000 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 415)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.