Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz nabywania udziałów w spółdzielniach winiarskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006)2070)

Data ogłoszenia:2007-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 56

Strona 1 z 9
L 32/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 7 czerwca 2006 r.

6.2.2007

w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz nabywania udziałów w spółdzielniach winiarskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2070)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/57/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, po wezwaniu zainteresowanych stron do ustosunkowania się zgodnie z wyżej wymienionym art. (1) i z uwzględnieniem ich stanowiska, a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Niemcy przekazały swoje stanowisko Komisji pismem z dnia 5 listopada 2003 r., które wpłynęło dnia 6 listopada 2003 r. W piśmie z dnia 7 marca 2005 r., które wpłynęło dnia 9 marca 2005 r., Niemcy przekazały Komisji stanowisko uzupełniające, w którym wnoszono o ocenę środka w oparciu o art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1860/ 2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (3).

I. (1)

PROCEDURA

II.

OPIS POMOCY

Środek został notyfikowany Komisji pismem z dnia 19 kwietnia 2001 r. w odpowiedzi na pisemne zapytanie służb Komisji. Ze względu na fakt, iż środek w momencie tym został już wdrożony, pomoc przeniesiona została do spisu pomocy nienotyfikowanych (Pomoc nr NN 32/01). Dodatkowe informacje przekazane zostały pismem z dnia 13 lutego 2002 r., które wpłynęło dnia 18 lutego 2002 r., pismem z dnia 5 lipca 2002 r., które wpłynęło dnia 9 lipca 2002 r. oraz pismem z dnia 5 grudnia 2002 r., które wpłynęło dnia 10 grudnia 2002 r. Ponadto w dniu 25 czerwca 2002 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa miało miejsce zebranie. Komisja poinformowała Niemcy pismem z dnia 2 października 2003 r., SG (2003) D/232035, o swej decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie tego środka zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (Pomoc nr C 60/2003). Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do ustosunkowania się do przedmiotowej pomocy. W piśmie z dnia 18 listopada 2003 r., które wpłynęło w dniu 25 listopada 2003 r., w piśmie z dnia 23 grudnia 2003 r., które wpłynęło w dniu 5 stycznia 2004 r., oraz w piśmie z dnia 12 lutego 2004 r., które wpłynęło w dniu 17 lutego 2004 r. Komisja uzyskała stanowiska zainteresowanych stron oraz władz lokalnych przydzielających środki pomocowe.

II.1.

(8)

Tytuł środka

Dotacja na zakup udziałów przez producentów winogron w Nadrenii – Palatynacie.

(2)

II.2.

(9)

Podstawa prawna

Środek realizowany jest w oparciu o następujące 4 dyrektywy: Wytyczne dot. przydzielania dotacji ze środków powiatu Bernkastel-Wittlich na rzecz wspierania producentów winogron przystępujących do spółdzielni winiarskich. Wytyczne dot. przydzielania dotacji ze środków powiatu Cochem-Zell na rzecz wspierania producentów winogron przystępujących do spółdzielni winiarskich/grup producentów. Wytyczne dot. przydzielania dotacji ze środków powiatu Trier-Saarburg na rzecz wspierania producentów winogron przystępujących do spółdzielni winiarskich/grup producentów. Komunikat gminy zbiorczej Schweich o zwiększeniu dotacji powiatu Trier-Saarburg na rzecz wspierania producentów winogron przystępujących do spółdzielni winiarskich/grup producentów.

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. C 267 z 6.11.2003, str. 2. (2) Patrz przypis 1.

(3) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 4.

6.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/57

(10) Dyrektywa zarządu powiatu Bernkastel-Wittlich przewiduje

pomoc na zakup udziałów jednej określonej spółdzielni winiarskiej, spółdzielni Moselland.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 200 z 20076.2.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i ergonomii samochodowych systemów informacyjnych i systemów łączności: nowa wersja europejskiego zbioru zasad dotyczących interakcji człowieka z urządzeniami

 • Dz. U. L32 - 198 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 35/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L32 - 192 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6903) (1)

 • Dz. U. L32 - 189 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. powołująca grupę ekspertów ds. cen transferowych

 • Dz. U. L32 - 183 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr  C(2006) 6817) (1)

 • Dz. U. L32 - 181 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania członków Grupy Kontrolującej Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości utworzonej na mocy decyzji Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołującej Grupę Kontrolującą Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

 • Dz. U. L32 - 180 z 20076.2.2007

  Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr  C(2006) 6927) (1)

 • Dz. U. L32 - 177 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiająca grupę naukową ekspertów do spraw nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności

 • Dz. U. L32 - 174 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6707)

 • Dz. U. L32 - 167 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. upoważniająca Rumunię do odroczenia stosowania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do obrotu nasionami niektórych odmian gatunków roślin rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6568) (1)

 • Dz. U. L32 - 165 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca wniosku Republiki Łotewskiej o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy do gospodarstw domowych energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych, gazu ziemnego i energii elektrycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6592)

 • Dz. U. L32 - 164 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną tritosulfuron (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6573) (1)

 • Dz. U. L32 - 161 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6572) (1)

 • Dz. U. L32 - 144 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca standardowe środki bezpieczeństwa i stopnie alarmowe w Komisji oraz zmieniająca jej regulamin wewnętrzny w zakresie operacyjnych procedur zarządzania sytuacjami kryzysowymi

 • Dz. U. L32 - 137 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego podłożom uprawowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6962) (1)

 • Dz. U. L32 - 135 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 2/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w rozdziale sektorowym dotyczącym wyposażenia ochrony osobistej

 • Dz. U. L32 - 130 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię dotyczących niektórych przemysłowych gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5934)

 • Dz. U. L32 - 91 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 do załącznika 11 Umowy

 • Dz. U. L32 - 88 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2006 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L32 - 76 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niderlandy na rzecz Holland Malt BV (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4196)

 • Dz. U. L32 - 65 z 20076.2.2007

  Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

 • Dz. U. L32 - 64 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

 • Dz. U. L32 - 49 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 26/2004 (ex NN 38/2004) przyznanej przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz przedsiębiorstwa Schneider Technologies AG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1857) (1)

 • Dz. U. L32 - 37 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie systemu pomocy, który Francja zamierza wdrożyć na rzecz producentów i pośredników w handlu winami likierowymi: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie i Macvin du Jura (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4189)

 • Dz. U. L32 - 29 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2004 r. dotycząca pomocy państwa przewidzianej przez Włochy, region Sycylia, na rzecz promocji i reklamy produktów rolnych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1923) (1)

 • Dz. U. L32 - 23 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2004 r. odnosząca się do procedury przewidzianej w art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG przeciwko Microsoft Corporation (Sprawa COMP/C-3/37.792 – Microsoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 900) (1)

 • Dz. U. L32 - 14 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie pomocy, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom rolnym w ramach programu A.I.M.A. w sektorze drobiu C 59/2001 (ex N 97/1999) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1802)

 • Dz. U. L32 - 1 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie pomocy państwa C27/2001 (ex NN 2/2001) dotyczącej realizowania przez Francję Programu Kontroli Zanieczyszczeń Pochodzenia Rolniczego (PMPOA) w latach 1994–2000 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 415)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.