Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 76

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niderlandy na rzecz Holland Malt BV (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4196)

Data ogłoszenia:2007-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 76

Strona 1 z 16
L 32/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 26 września 2006 r.

6.2.2007

w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niderlandy na rzecz Holland Malt BV (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4196)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2007/59/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, akapit pierwszy, po wezwaniu zainteresowanych stron do składania uwag zgodnie z wyżej wspomnianym artykułem (1) oraz uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

„Regionale investeringsprojecten 2000” (zwanego dalej „programem IPR”). Regionalny program inwestycyjny został zatwierdzony przez Komisję w roku 2000 (3); a 18 lutego 2002 r. została zatwierdzona również zmiana programu (4), w wyniku której program IPR zaczął mieć zastosowanie do sektorów przetwarzania i zbytu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu.

I. (1)

PROCEDURA

Środek został zgłoszony, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu, pismem z dnia 31 marca 2004 r., zarejestrowanym dnia 6 kwietnia 2004 r. W pismach z dnia 1 czerwca 2004 r., 12 sierpnia 2004 r. i 16 lutego 2005 r. Komisja zwróciła się do Niderlandów o przekazanie dalszych informacji. Niderlandy odpowiedziały na pytania Komisji w pismach z 5 lipca 2004 r., 17 grudnia 2004 r. i 15 marca 2005 r., zarejestrowanych odpowiednio 7 lipca 2004 r., 3 stycznia 2005 r. i 23 marca 2005 r. W piśmie z dnia 5 maja 2005 r. Komisja poinformowała Niderlandy o swojej decyzji o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do przedmiotowego środka pomocy. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag dotyczących przedmiotowego środka pomocy. W piśmie z dnia 10 czerwca 2005 r. Niderlandy przekazały kilka uwag. Komisja otrzymała uwagi zainteresowanych stron. Przekazała je Niderlandom, tak aby państwo to mogło się do nich odnieść; Komisja otrzymała uwagi Niderlandów w piśmie z dnia 14 października 2005 r.

Niniejsza sprawa dotyczy dotacji na projekt inwestycyjny Holland Malt BV. Holland Malt BV, zwane dalej „Holland Malt”, to przedsiębiorstwo typu joint-venture założone przez browar Bavaria NV i Agrifirm, spółdzielnię producentów zbóż z obszaru Północnych Niderlandów i Niemiec. Dotacja przeznaczona jest na założenie zakładu produkującego słód w Eemshaven, w gminie Eemsmond. Dzięki tej inwestycji nastąpi zintegrowanie różnych etapów łańcucha (przechowywanie i przetwarzanie jęczmienia do produkcji słodu oraz produkcja i handel słodem).

(2)

(9)

(3)

Niderlandzkie Ministerstwo Gospodarki postanowiło dotować 13,5 % brutto (10 % netto) kwalifikujących się inwestycji o wartości 55 mln EUR, do kwoty maksymalnej 7 425 000 EUR. Ponieważ chodzi tu dotację na projekt inwestycyjny dla przedsiębiorstwa z sektora przetwarzania i zbytu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, a kwalifikujące się koszty projektu przekraczają 25 mln EUR, pomoc tą należy zgłosić Komisji odrębnie, zgodnie z pkt 4.2.6 „Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa w sektorze rolnictwa” (5), zwanych dalej „wytycznymi”.

(4)

(10) Holland Malt zdecydowało się na inwestycję po tym, gdy

(5)

(6)

rząd niderlandzki zobowiązał się, w piśmie z dnia 23 grudnia 2003 r., do jej dotowania. Zobowiązanie to zostało powzięte pod odroczonym warunkiem zatwierdzenia pomocy przez Komisję Europejską. Holland Malt rozpoczął działania budowlane w Eemshaven w lutym 2004 r. Zakład produkcji słodu zaczął działać w kwietniu 2005 r.

(11) Wszczynając procedurę zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu,

Komisja opierała się na poniższych ustaleniach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 32 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 200 z 20076.2.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i ergonomii samochodowych systemów informacyjnych i systemów łączności: nowa wersja europejskiego zbioru zasad dotyczących interakcji człowieka z urządzeniami

 • Dz. U. L32 - 198 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 35/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L32 - 192 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6903) (1)

 • Dz. U. L32 - 189 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. powołująca grupę ekspertów ds. cen transferowych

 • Dz. U. L32 - 183 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr  C(2006) 6817) (1)

 • Dz. U. L32 - 181 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania członków Grupy Kontrolującej Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości utworzonej na mocy decyzji Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołującej Grupę Kontrolującą Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

 • Dz. U. L32 - 180 z 20076.2.2007

  Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr  C(2006) 6927) (1)

 • Dz. U. L32 - 177 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiająca grupę naukową ekspertów do spraw nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności

 • Dz. U. L32 - 174 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6707)

 • Dz. U. L32 - 167 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. upoważniająca Rumunię do odroczenia stosowania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do obrotu nasionami niektórych odmian gatunków roślin rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6568) (1)

 • Dz. U. L32 - 165 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca wniosku Republiki Łotewskiej o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy do gospodarstw domowych energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych, gazu ziemnego i energii elektrycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6592)

 • Dz. U. L32 - 164 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną tritosulfuron (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6573) (1)

 • Dz. U. L32 - 161 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6572) (1)

 • Dz. U. L32 - 144 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca standardowe środki bezpieczeństwa i stopnie alarmowe w Komisji oraz zmieniająca jej regulamin wewnętrzny w zakresie operacyjnych procedur zarządzania sytuacjami kryzysowymi

 • Dz. U. L32 - 137 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca zmienione kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji w odniesieniu do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego podłożom uprawowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6962) (1)

 • Dz. U. L32 - 135 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 2/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w rozdziale sektorowym dotyczącym wyposażenia ochrony osobistej

 • Dz. U. L32 - 130 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię dotyczących niektórych przemysłowych gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5934)

 • Dz. U. L32 - 91 z 20076.2.2007

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 do załącznika 11 Umowy

 • Dz. U. L32 - 88 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2006 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L32 - 65 z 20076.2.2007

  Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

 • Dz. U. L32 - 64 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

 • Dz. U. L32 - 56 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz nabywania udziałów w spółdzielniach winiarskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006)2070)

 • Dz. U. L32 - 49 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 26/2004 (ex NN 38/2004) przyznanej przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz przedsiębiorstwa Schneider Technologies AG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1857) (1)

 • Dz. U. L32 - 37 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie systemu pomocy, który Francja zamierza wdrożyć na rzecz producentów i pośredników w handlu winami likierowymi: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie i Macvin du Jura (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4189)

 • Dz. U. L32 - 29 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2004 r. dotycząca pomocy państwa przewidzianej przez Włochy, region Sycylia, na rzecz promocji i reklamy produktów rolnych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1923) (1)

 • Dz. U. L32 - 23 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2004 r. odnosząca się do procedury przewidzianej w art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG przeciwko Microsoft Corporation (Sprawa COMP/C-3/37.792 – Microsoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 900) (1)

 • Dz. U. L32 - 14 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie pomocy, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom rolnym w ramach programu A.I.M.A. w sektorze drobiu C 59/2001 (ex N 97/1999) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1802)

 • Dz. U. L32 - 1 z 20076.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie pomocy państwa C27/2001 (ex NN 2/2001) dotyczącej realizowania przez Francję Programu Kontroli Zanieczyszczeń Pochodzenia Rolniczego (PMPOA) w latach 1994–2000 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 415)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.