Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie znakowania i przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 13

Strona 1 z 4
6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie znakowania i przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zakłócać standardowego systemu kodowania barwnego stosowanego w handlu.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 i rozdział I pkt 8 załącznika VI do niego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie powinny również mieć możliwość wymagać, by produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące z ich terytorium i pozostające na nim były znakowane, w uzupełnieniu do znakowania materiału określonego ryzyka wymaganego rozporządzeniem (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (2). Takie znakowanie nie powinno jednak stwarzać barier w handlu lub w wywozie do krajów trzecich. W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 określono przepisy dotyczące wzoru dokumentu handlowego, który należy dołączyć do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów przetworzonych podczas ich przewozu. Należy ustanowić dodatkowe przepisy dotyczące tego rodzaju dokumentów w celu poprawy identyfikacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i możliwości ich identyfikowalności. Artykuły 4, 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stanowią, że niektóre przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego mają być trwale oznaczone – za pomocą zapachu w przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe – zgodnie z rozdziałem I załącznika VI do tego rozporządzenia. Rozdział I załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stanowi, że produkty przetworzone otrzymane z surowców kategorii 1 lub 2, z wyjątkiem produktów płynnych przeznaczonych do przetwarzania w wytwórniach biogazu i kompostowniach, muszą być trwale oznaczone – za pomocą zapachu w przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe – z wykorzystaniem systemu zatwierdzonego przez właściwe władze. Dotychczas z powodu braku dostępnych danych naukowych dotyczących znakowania nie zostały ustanowione szczegółowe zasady takiego znakowania. Dnia 17 października 2006 r. Wspólne Centrum Badawcze wydało analizę wykonalności dotyczącą oceny triheptanianu glicerolu (GTH) jako odpowiedniego znacznika dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w systemach przetwarzania. Na podstawie tego sprawozdania należy ustanowić szczegółowe wymagania dotyczące znakowania przetworzonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia szczególne wymagania zdrowotne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Artykuły 4, 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stanowią, że surowce kategorii 1, 2 i 3 są gromadzone, przewożone i niezwłocznie identyfikowane zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia. Artykuł 7 i załącznik II ustanawiają wymagania dotyczące gromadzenia, przewozu i identyfikowania poszczególnych kategorii produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów przetworzonych. W celu poprawy kontroli i identyfikowalności należy stosować standardowe kodowanie barwne na opakowaniach, pojemnikach i pojazdach w handlu wymienionymi produktami ubocznymi i produktami przetworzonymi. Kolory należy dobrać w taki sposób, by zagwarantować ich łatwe odróżnianie, również przez osoby z zaburzonym postrzeganiem kolorów. Dla większej jasności definicję „kodowania barwnego” należy dodać do definicji szczególnych podanych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 35 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5751) (1)

 • Dz. U. L320 - 33 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE

 • Dz. U. L320 - 31 z 20076.12.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

 • Dz. U. L320 - 29 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L320 - 27 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. znoszące zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L320 - 23 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2001 w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, nieznacznie zmodyfikowanych lub nie, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, a także poprzez przywóz niektórych nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L320 - 18 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L320 - 12 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Huile d'olive de Nyons (ChNP)

 • Dz. U. L320 - 3 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.