Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 18

Strona 1 z 5
L 320/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1433/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Należy określić etapy i cechy przetargu częściowego.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 33 ust. 1,

Ostatnie doświadczenia pokazały, że plany zakładów, w których alkohol jest przetwarzany na alkohol bezwodny, nie są dokumentami koniecznymi do zatwierdzenia zakładów mogących uczestniczyć w sprzedaży alkoholu do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie. Należy zatem wycofać ten wymóg z wykazu dokumentów, które należy przedłożyć w celu uzyskania zatwierdzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

Artykuł 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przewiduje, że alkohol przejęty przez agencję interwencyjną zostaje sprzedany w drodze sprzedaży publicznej lub przetargu.

W celu ochrony interesów oferentów w trakcie przetargu częściowego należy przewidzieć przepisy mające na celu ograniczenie przemieszczeń fizycznych alkoholu będącego w sprzedaży w okresie między opublikowaniem ogłoszenia o zaproszeniu do składnia ofert w przetargu częściowym a jego usunięciem przez zakład, który wygrał przetarg.

(2)

Przetargi dotyczące alkoholu są jedynymi formami sprzedaży z zapasów interwencyjnych w sektorze rolnym, w odniesieniu do których Komisja decyduje o każdej sprzedaży wymienionego produktu i otwiera ją. Mając na względzie uproszczenie przepisów oraz w celu harmonizacji środków zarządzania rynkami rolnymi w ramach wspólnej organizacji rynku, należy wprowadzić, również w odniesieniu do sprzedaży alkoholu, przetarg stały otwierany przez Komisję oraz przetargi częściowe otwierane przez państwa członkowskie.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 (2).

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

W trosce o zapewnienie dostępu do informacji dotyczących przetargów częściowych w państwach członkowskich każdemu zakładowi zatwierdzonemu we Wspólnocie, informacje te powinny być publikowane w formie elektronicznej.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule III rozdział IV wprowadza się następujące zmiany:

(4)

W celu uniknięcia sytuacji, w której cały składowany alkohol zostałby sprzedany za jednym razem lub na rzecz jednego zakładu, należy ograniczyć maksymalną ilość, która może zostać wystawiona do sprzedaży podczas każdego przetargu częściowego.

a) w podsekcji III, art. 92–94d otrzymują brzmienie:

„Artykuł 92

(5)

Aby zapewnić regularny i optymalny zbyt alkoholu, biorąc jednocześnie pod uwagę okres przestoju w lecie i w okresie bożonarodzeniowym, należy ustalić termin dla przetargów częściowych raz w miesiącu, z wyjątkiem lipca i grudnia.

Przetarg stały 1. Przeprowadza się przetarg stały dotyczący alkoholu do wykorzystania wyłącznie jako bioetanol w sektorze paliwowym we Wspólnocie.

(2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 923/2007 (Dz.U. L 201 z 2.8.2007, str. 9).

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 35 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5751) (1)

 • Dz. U. L320 - 33 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE

 • Dz. U. L320 - 31 z 20076.12.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

 • Dz. U. L320 - 29 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L320 - 27 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. znoszące zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L320 - 23 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2001 w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, nieznacznie zmodyfikowanych lub nie, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, a także poprzez przywóz niektórych nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L320 - 13 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie znakowania i przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L320 - 12 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Huile d'olive de Nyons (ChNP)

 • Dz. U. L320 - 3 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.