Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5890) (1)

Data ogłoszenia:2007-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 37

Strona 1 z 2
7.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5890)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/796/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG oraz decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 92/46/EWG (3), w szczególności jej art. 60 ust. 2 oraz art. 62 ust. 1 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1) (4)

w załączniku II do tej decyzji („obszary objęte ograniczeniami”), produktów uznanych za bezpieczne, które wyprodukowano przed wprowadzeniem ograniczeń w Zjednoczonym Królestwie, z surowców pochodzących spoza obszarów objętych ograniczeniami lub które zostały poddane zabiegowi o udowodnionej skuteczności w zakresie inaktywacji ewentualnego wirusa pryszczycy.

(3)

W decyzji 2007/554/WE, zmienionej decyzją 2007/664/WE, Komisja ustanowiła zasady wysyłki niektórych kategorii mięsa z niektórych obszarów wymienionych w załączniku III do decyzji 2007/554/WE z późniejszymi zmianami, na których nie odnotowano żadnych ognisk pryszczycy przez co najmniej 90 dni przed ubojem i które spełniają pewne określone warunki.

W związku z ewolucją sytuacji związanej ze zdrowiem zwierząt w Zjednoczonym Królestwie, a w szczególności w wyniku prowadzonego nadzoru, możliwe jest obecnie dalsze rozszerzenie wykazu obszarów wymienionych w załączniku II oraz ograniczenie obszaru składającego się z jednostek administracyjnych wymienionych w załączniku I do decyzji 2007/554/WE.

Po ostatnim wystąpieniu ognisk pryszczycy w Wielkiej Brytanii została przyjęta decyzja Komisji 2007/554/WE z dnia 9 sierpnia 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie i uchylająca decyzję 2007/552/WE (4) w celu wzmocnienia środków zwalczania podjętych przez to państwo członkowskie w ramach dyrektywy 2003/85/WE. Decyzja 2007/554/WE ustanawia zasady mające zastosowanie do wysyłania z Wielkiej Brytanii z obszarów wysokiego ryzyka, wymienionych w załączniku I do tej decyzji, oraz obszarów niskiego ryzyka, wymienionych

Należy zatem 2007/554/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Artykuł 1 Załączniki I, II i III do decyzji 2007/554/WE zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 3) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (4) Dz.U. L 210 z 10.8.2007, str. 36. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/746/WE (Dz.U. L 303 z 21.11.2007, str. 24).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 34 z 20077.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty, w 2007 r., przeznaczonego na badania, oceny skutków i oceny w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

 • Dz. U. L322 - 33 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L322 - 32 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L322 - 30 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L322 - 12 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L322 - 10 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 8 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 6 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 1 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1437/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.