Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

Data ogłoszenia:2007-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 43

8.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/804/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bułgarii i Rumunii oraz zmian nazwy lub zakresu kompetencji tych organów, dokonanych przez niektóre państwa członkowskie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Komisji 2002/627/WE z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2

(1)

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2002/627/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 2002/627/WE Komisja powinna dokonywać przeglądu wykazu odpowiednich organów regulacyjnych ustanowionych przez każde państwo członkowskie i odpowiedzialnych za bieżące nadzorowanie rynku sieci i usług łączności elektronicznej. Wykaz odpowiednich organów regulacyjnych powinien zostać uaktualniony w celu uwzględnienia przystąpienia

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

(2)

Viviane REDING

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 200 z 30.7.2002, str. 38. Decyzja zmieniona decyzją 2004/641/WE (Dz.U. L 293 z 16.9.2004, str. 30).

L 323/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2007

ZAŁĄCZNIK „ПРИЛОЖЕНИЕ — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA — ANEXĂ WYKAZ CZŁONKÓW EGR (Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności Elektronicznej)

Państwo Krajowy organ regulacyjny

Belgique/België България Bulgaria Česka republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα Elláda España France Ireland Italia Κύπρος Kypros Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi Finland Sverige United Kingdom

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) Communications Regulation Commission (CRC) Český telekomunikační úřad (ČTÚ) IT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA) Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) Sideamet (SIDEAMET) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic Telecommunications and Post Commission (EETT) Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) Commission for Communications Regulation (ComReg) Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) Institut luxembourgeois de régulation (ILR) Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) L-Awtoritą ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA) Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) Autoridade Nacional de Comunicaćões (Anacom) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației (ANRCTI) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA) Post- och telestyrelsen (PTS) Office of Communications (Ofcom)”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 59 z 20078.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/775/WE z dnia 13 listopada 2007 r. uchylającej decyzję 1999/572/WE uchylającej decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy (  Dz.U. L 312 z 30.11.2007)

 • Dz. U. L323 - 57 z 20078.12.2007

  Wspólne Działanie Rady 2007/809/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/108/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L323 - 56 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady 2007/808/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/807/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L323 - 53 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/807/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L323 - 50 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/806/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L323 - 45 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/805/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L323 - 42 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2005/731/WE i 2005/734/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5887) (1)

 • Dz. U. L323 - 40 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5823) (1)

 • Dz. U. L323 - 34 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

 • Dz. U. L323 - 24 z 20078.12.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L323 - 23 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L323 - 15 z 20078.12.2007

  Protokół Wykonawczy konwencji alpejskiej z roku 1991 w zakresie transportu – Protokół o transporcie

 • Dz. U. L323 - 13 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Protokołu w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół w sprawie transportu)

 • Dz. U. L323 - 8 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 950/2006, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1100/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 508/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 1445/95, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2008 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L323 - 6 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 1 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. ustalające na rok połowowy 2008 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.