Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1)

Data ogłoszenia:2007-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 3

Strona 1 z 34
11.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

substancje, które należało poddać ocenie w celu ewentualnego włączenia ich do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE w jednym lub więcej typie produktów, należało przedstawić w notyfikacji nie później niż do dnia 28 marca 2002 r.

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 98/8/WE państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych zawierających substancje czynne zawarte w załącznikach I, IA lub IB do tej dyrektywy. Jednakże zgodnie ze środkami przejściowymi przewidzianymi w art. 16 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych zawierających substancje czynne niewymienione w załącznikach I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE, ale które były już w obrocie w dniu 14 maja 2000 r., zwane dalej „istniejącymi substancjami czynnymi”. Zgodnie z ust. 2 tego samego artykułu zrealizowany zostanie 10-letni program przeglądu wszystkich istniejących substancji czynnych. Ten program pracy ma na celu zidentyfikowanie istniejących substancji czynnych i określenie tych substancji, które będą oceniane w ramach tego programu w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1896/2000 (3) ustanowiło wykaz istniejących substancji czynnych. Wykaz ten uwzględniał substancje czynne, które zostały zidentyfikowane zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 lub art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1896/2000 lub w odniesieniu do których odpowiednie informacje zostały przedstawione w notyfikacji zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 ustanowiło również, w załączniku II, wyczerpujący wykaz istniejących substancji czynnych, które należy poddać ocenie w ramach programu przeglądu. Wykaz obejmuje substancje czynne, w odniesieniu do których co najmniej jedna notyfikacja została przyjęta zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1896/2000 lub w stosunku do których państwo członkowskie wyraziło zainteresowanie zgodnie z przepisami art. 5 ust. 3 tego rozporządzenia. Wykaz ten określał odnośne typy produktów.

(6) (2)

Faza wstępna programu została ustanowiona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1896/2000 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie pierwszej fazy programu określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów biobójczych (2).

Rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 zezwalało na poddanie ocenie pewnej ilości substancji czynnych lub substancji w określonych typach produktów, nieujętych początkowo w programie przeglądu, na tych samych warunkach co substancje czynne poddawane ocenie na podstawie programu przeglądu, pod warunkiem że zainteresowane podmioty przedłożą kompletną dokumentację do dnia 1 marca 2006 r.

(3)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1896/2000 istniejące substancje czynne mające zastosowanie w produktach biobójczych musiały zostać zidentyfikowane, a te

(7)

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 określił dzień 1 września 2006 r. jako datę wycofania z obrotu produktów zawierających substancje czynne, które nie zostały poddane ocenie w programie przeglądu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 92 z 200711.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5719)

 • Dz. U. L325 - 90 z 200711.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Niderlandom trzech dodatkowych dni na morzu na potrzeby programu zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5711)

 • Dz. U. L325 - 89 z 200711.12.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L325 - 84 z 200711.12.2007

  Protokół do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczący uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako Umawiających się Stron w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L325 - 83 z 200711.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczącego uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako Umawiających się Stron w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L325 - 81 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L325 - 76 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1964/2006 otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorach ryżu i zbóż oraz stanowiące o zarządzaniu tymi kontyngentami

 • Dz. U. L325 - 74 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. otwierające niektóre kontyngenty na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu

 • Dz. U. L325 - 69 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne

 • Dz. U. L325 - 68 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za deklaracje podatkowe rolników za rok obrachunkowy 2008 w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L325 - 66 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L325 - 1 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.