Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 90

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Niderlandom trzech dodatkowych dni na morzu na potrzeby programu zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5711)

Data ogłoszenia:2007-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 90

L 325/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Niderlandom trzech dodatkowych dni na morzu na potrzeby programu zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5711)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2007/812/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

może przebywać na tych obszarach, posiadając dowolne z narzędzi połowowych, o których mowa w pkt 4.1, na podstawie programu zwiększenia obecności obserwatorów uzgodnionego w porozumieniu z naukowcami i sektorem rybołówstwa.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 11.1 oraz pkt 11.3 załącznika IIA,

(4)

Dnia 20 lipca 2007 r. Niderlandy przedłożyły Komisji program zwiększenia obecności obserwatorów uzgodniony w porozumieniu z naukowcami i sektorem rybołówstwa.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 41/2007 ustanawia wielkości dopuszczalnych połowów na rok 2007 w odniesieniu do pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych oraz związane z nimi warunki, na podstawie których takie wielkości dopuszczalnych połowów mogą zostać wykorzystane.

(6)

Użyteczność takiego programu, który stanowiłby uzupełnienie obowiązków określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiającym ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (2), potwierdził Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa po konsultacji przewidzianej w pkt 11.3 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007.

(2)

Załącznik IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 określa maksymalną liczbę dni w roku, w ciągu których statek wspólnotowy może przebywać na dowolnym z obszarów geograficznych określonych w pkt 2.1 tego załącznika, posiadając jedno z narzędzi połowowych, o których mowa w pkt 4.1 tego załącznika.

Ze względu na program przedłożony dnia 20 lipca 2007 r. Niderlandom należy przyznać dodatkowe trzy dni przebywania na morzu w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 31 stycznia 2008 r. w odniesieniu do statków uczestniczących w przedłożonym programie zwiększenia obecności obserwatorów.

(3)

Załącznik IIA pozwala Komisji na przyznanie dodatkowych trzech dni połowowych, w ciągu których statek

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(1) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2007 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 22).

(2) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1343/2007 (Dz.U. L 300 z 17.11.2007, str. 24).

11.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/91

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W odniesieniu do statków pływających pod banderą Niderlandów, które uczestniczą w programie zwiększenia obecności obserwatorów przedłożonym Komisji dnia 20 lipca 2007 r., maksymalną liczbę dni, podczas których takie statki mogą przebywać na dowolnym z obszarów geograficznych określonych w pkt 2.1 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007, zgodnie tabelą I tego załącznika, zwiększa się o dodatkowe trzy dni w przypadku statków posiadających narzędzia połowowe, o których mowa w pkt 4.1 tego załącznika. Artykuł 2 1. Siedem dni po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Niderlandy przedkładają Komisji wyczerpujący wykaz statków wybranych na potrzeby planów pobierania próbek związanych z programem zwiększenia obecności obserwatorów, o którym mowa w art. 1. 2. Wyłącznie statki wybrane na potrzeby tych planów pobierania próbek, które do końca uczestniczyły w programie zwięk-

szenia obecności obserwatorów, o którym mowa w art. 1, korzystają z przyznania trzech dodatkowych dni zgodnie z tym artykułem. Artykuł 3 Dwa miesiące po zakończeniu programu zwiększenia obecności obserwatorów, o którym mowa w art. 1, Niderlandy przedstawiają Komisji sprawozdanie z wyników tego programu dotyczących gatunków i obszarów nim objętych. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 90 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 92 z 200711.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5719)

 • Dz. U. L325 - 89 z 200711.12.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L325 - 84 z 200711.12.2007

  Protokół do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczący uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako Umawiających się Stron w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L325 - 83 z 200711.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczącego uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako Umawiających się Stron w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L325 - 81 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L325 - 76 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1964/2006 otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorach ryżu i zbóż oraz stanowiące o zarządzaniu tymi kontyngentami

 • Dz. U. L325 - 74 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. otwierające niektóre kontyngenty na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu

 • Dz. U. L325 - 69 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne

 • Dz. U. L325 - 68 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za deklaracje podatkowe rolników za rok obrachunkowy 2008 w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L325 - 66 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L325 - 3 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L325 - 1 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.