Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1458/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz na przywóz niektórych kieszonkowych zapalniczek krzemieniowych do wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

Data ogłoszenia:2007-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1

Strona 1 z 15
12.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1458/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz na przywóz niektórych kieszonkowych zapalniczek krzemieniowych do wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

krzemień, pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „Chiny”).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

W 1995 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 1006/95 (3) pierwotne cło ad valorem zostało zastąpione cłem specyficznym w wysokości 0,065 ECU za zapalniczkę.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 2,

(3)

uwzględniając wniosek Komisji przedłożony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

W następstwie dochodzenia zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego (4) wyżej wspomniane środki zostały rozszerzone rozporządzeniem (WE) nr 192/1999 (5) na: 1) przywóz kieszonkowych zapalniczek gazowych jednorazowych, działających na krzemień, przesłanych lub pochodzących z Tajwanu; i 2) przywóz niektórych zapalniczek do wielokrotnego napełniania pochodzących z ChRL lub przesłanych lub pochodzących z Tajwanu o wartości za sztukę niższej niż 0,15 EUR na granicy Wspólnoty, przed ocleniem.

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

(4)

1. Obowiązujące środki

(1)

W 1991 r. na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3433/91 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 16,9 % na przywóz gazowych, jednorazowych kieszonkowych zapalniczek, działających na

W 2001 r. rozporządzeniem (WE) nr 1824/2001 (6) Rada potwierdziła ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1006/95, rozszerzone rozporządzeniem Rady nr 192/1999 („obowiązujące środki”) zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 326 z 28.11.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 174/2000 (Dz.U. L 22 z 27.1.2000, str. 16).

(3) Dz.U. L 101 z 4.5.1995, str. 38. (4) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 155/2003 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). 5) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 1. ( (6) Dz.U. L 248 z 18.9.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 155/2003 (Dz.U. L 25 z 30.1.2003, str. 27).

L 326/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2007

2. Wniosek o dokonanie przeglądu

(5)

(11)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu (1) obowiązujących środków Komisja otrzymała dnia 16 czerwca 2006 r. wniosek o przegląd tych środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(12)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja zaznaczyła, że w dochodzeniu tym może zostać zastosowana kontrola wyrywkowa eksporterów/producentów w ChRL. Jednakże ponieważ nie zgłosił się żaden ze znanych eksporterów/producentów w ChRL, zdecydowano, że kontrole wyrywkowe nie będą wymagane. Rozesłano kwestionariusze do producenta wspólnotowego składającego wniosek, dwóch pozostałych producentów wspólnotowych, 62 znanych eksporterów/producentów w ChRL i 33 importerów oraz Europejskiej Organizacji Importerów Zapalniczek (ELIAS).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 32 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6359) (1)

 • Dz. U. L326 - 29 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5738)

 • Dz. U. L326 - 25 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L326 - 24 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 22 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L326 - 20 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 18 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1459/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Republiki Południowej Afryki

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.