Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1459/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Republiki Południowej Afryki

Data ogłoszenia:2007-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 18

Strona 1 z 2
L 326/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2007

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1459/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Republiki Południowej Afryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), w szczególności jego art. 8 i 9,

(6)

W tym względzie należy zauważyć, że niektóre rodzaje kabli i lin z drutu stalowego obecnie wytwarzane przez przedsiębiorstwo zostały wyłączone z zakresu zobowiązania. Zatem takie kable i liny z drutu stalowego podlegały zapłacie cła antydumpingowego przy ich wprowadzaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie.

B. NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZANIA

uwzględniając wniosek Komisji przedłożony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) A. WCZEŚNIEJSZE DOCHODZENIE I ISTNIEJĄCE ŚRODKI (1)

Zobowiązanie złożone przez przedsiębiorstwo zobowiązuje między innymi do wywozu produktu objętego zobowiązaniem do Wspólnoty Europejskiej po cenach wyższych niż określone ceny minimalne (MIP), co stwierdzono w zobowiązaniu. Przedsiębiorstwo przyjęło do wiadomości, że zwolnienie z ceł antydumpingowych, przyznane w zobowiązaniu, uzależnione jest od przedłożenia służbom celnym Wspólnoty „faktury w ramach zobowiązania”. Ponadto przedsiębiorstwo zobowiązało się nie wystawiać takich faktur w ramach zobowiązania za sprzedaż tych rodzajów produktu objętego postępowaniem, które nie są objęte zobowiązaniem i które w związku z tym podlegają cłu antydumpingowemu. Przedsiębiorstwo przyjęło również do wiadomości, że faktury wystawione w ramach zobowiązania muszą zawierać informacje określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1858/2005.

W sierpniu 1999 r. Rada rozporządzeniem (WE) nr 1796/1999 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Republiki Południowej Afryki. W listopadzie 2005 r., w następstwie przeglądu wygaśnięcia wszczętego na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Rada w drodze rozporządzenia (WE) nr 1858/2005 (3) zdecydowała, że należy utrzymać środki antydumpingowe w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego między innymi z Republiki Południowej Afryki. Komisja decyzją 1999/572/WE (4) przyjęła zobowiązanie cenowe od przedsiębiorstwa z Republiki Południowej Afryki, Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope („przedsiębiorstwo”). W rezultacie przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem, wytwarzanego przez przedsiębiorstwo i pochodzącego z Republiki Południowej Afryki, i rodzaju produktu objętego zobowiązaniem („produkt objęty zobowiązaniem”) zostały zwolnione z ostatecznych ceł antydumpingowych.

(2)

(8)

(3)

Warunki zobowiązania zobowiązują przedsiębiorstwo do regularnego i szczegółowego informowania Komisji i do przedkładania kwartalnych sprawozdań ze sprzedaży do Wspólnoty Europejskiej produktu objętego postępowaniem. W sprawozdaniach tych ujmowane mają być produkty objęte zobowiązaniem korzystające ze zwolnienia z cła antydumpingowego, a także takie rodzaje stalowych lin i kabli, które nie zostały objęte zobowiązaniem, i w związku z tym podlegają cłu antydumpingowemu. Jest oczywiste, że przedłożone sprawozdania ze sprzedaży, o których wspominano wcześniej, powinny być kompletne, wyczerpujące i poprawne w odniesieniu do wszystkich danych, a transakcje powinny być w pełni zgodne z warunkami zobowiązania.

(4)

(9)

(1) Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 32 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6359) (1)

 • Dz. U. L326 - 29 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5738)

 • Dz. U. L326 - 25 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L326 - 24 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 22 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L326 - 20 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 1 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1458/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz na przywóz niektórych kieszonkowych zapalniczek krzemieniowych do wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.