Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5738)

Data ogłoszenia:2007-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 29

Strona 1 z 3
12.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5738)

(Jedynie teksty w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim są autentyczne)

(2007/815/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz uchylającą decyzję Rady 2004/904/WE (1), w szczególności jej art. 17, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

zgłosiło w piśmie z dnia 27 października 2005 r. chęć uczestniczenia w przyjmowaniu i stosowaniu decyzji nr 573/2007/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią wspólnego komitetu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” ustanowionego na mocy art. 56 decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część ogólnego programu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (2),

Komisja powinna ustanowić strategiczne wytyczne, wyznaczające ramy korzystania ze środków funduszu w wieloletnim okresie programowania 2008–2013. Wytyczne powinny określać priorytety oraz, zgodnie z art. 14 ust. 4 decyzji nr 573/2007/WE, szczególne cele priorytetowe umożliwiające zwiększenie do 75 % poziomu współfinansowania z wkładu wspólnotowego projektów współfinansowanych przez fundusz w tych państwach członkowskich, które nie są objęte Funduszem Spójności. Zgonie z art. 2 protokołu w sprawie stanowiska Danii, stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, niniejsza decyzja nie obowiązuje Danii i nie będzie stosowana wobec Danii, Zgodnie z art. 3 protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Irlandia zgłosiła w piśmie z dnia 6 września 2005 r. chęć uczestniczenia w przyjmowaniu i stosowaniu decyzji nr 573/2007/WE. Zgodnie z art. 3 protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wytyczne wyznaczające priorytety i szczególne celów priorytetowe na wieloletni okres programowania 2008–2013 zostały określone w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalii, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Franco FRATTINI

(5)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 144 z 6.6.2007, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 32 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6359) (1)

 • Dz. U. L326 - 25 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L326 - 24 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 22 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L326 - 20 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 18 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1459/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Republiki Południowej Afryki

 • Dz. U. L326 - 1 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1458/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz na przywóz niektórych kieszonkowych zapalniczek krzemieniowych do wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.