Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 329 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do opisu, oznaczenia, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

Data ogłoszenia:2007-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 329 POZ 9

Strona 1 z 2
14.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1471/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do opisu, oznaczenia, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2) w art. 29 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) Niemcy: termin towarzyszący wskazaniu pochodzenia wina:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wykaz terminów określonych w art. 28 rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 (2) należy uzupełnić odpowiednimi terminami stosowanymi w Danii. Wykaz tradycyjnych terminów szczególnych, określonych w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 753/2002 oraz w załączniku III do tego rozporządzenia, należy zmienić tak, aby uwzględnić odpowiednie terminy stosowane w Niemczech, Słowenii i Słowacji. Wziąwszy pod uwagę, że Niemcy wprowadziły zmiany w swoim ustawodawstwie z mocą od dnia 1 sierpnia 2007 r., zmiany dokonane w niniejszym rozporządzeniu, dotyczące wspomnianego państwa członkowskiego, muszą również być stosowane, począwszy od tej daty, w celu uniknięcia zakłóceń w wymianie handlowej na poziomie wspólnotowym. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 753/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

— »Qualitätswein«, — »Prädikatswein«, uzupełniony terminem »Kabinett«, »Spätlese«, »Auslese«, »Beerenauslese«, »Trockenbeerenauslese« lub »Eiswein«, — »Qualitätswein mit Prädikat«, uzupełniony terminem »Kabinett«, »Spätlese«, »Auslese«, »Beerenauslese«, »Trockenbeerenauslese« lub »Eiswein« do dnia 1 sierpnia 2009 r.”; b) ustęp 1 lit. o) otrzymuje brzmienie: „o) Słowenia: — »kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom« lub »kakovostno vino ZGP« po tych terminach może być dodane określenie »mlado vino«, — »vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem«, »vino PTP« lub »renome«, — „vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom”, „vrhunsko vino ZGP” lub „eminentno”; temu terminowi może towarzyszyć określenie „pozna trgatev”, „izbor”, „jagodni izbor”, „suhi jagodni izbor”, „ledeno vino”, „arhivsko vino” lub „arhiva” lub „starano vino” lub „salmno vino”;” c) ustęp 1 lit. p) otrzymuje brzmienie:

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 753/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 28 akapit pierwszy dodaje się tiret w brzmieniu: „— »regional vin« w przypadku win stołowych pochodzących z Danii,”;

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1207/2007 (Dz.U. L 272 z 17.10.2007, str. 23).

„p) Słowacja: nazwy towarzyszące wskazaniom pochodzenia wina: — »akostné víno«,

L 329/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2007

— »akostné víno s prívlastkom« plus »kabinetné«, »neskorý zber«, »výber z hrozna«, »bobuľový výber«, »hrozienkový výber«, »cibébový výber«, »slamové víno«, »ľadový zber«, oraz następujące określenia: — »esencia«, — »forditáš«, — »mášláš«, — »samorodné«, — »výberová esencia«, — »výber … putňový«, uzupełnione numerami 3–6.”; d) w ust. 2 skreśla się lit. a);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 329 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 63 z 200714.12.2007

  Decyzja komitetu politycznego I bezpieczeństwa EUPM/3/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L329 - 59 z 200714.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6256) (1)

 • Dz. U. L329 - 56 z 200714.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6251) (1)

 • Dz. U. L329 - 52 z 200714.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.142 – Toyota) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4273)

 • Dz. U. L329 - 40 z 200714.12.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/73/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, atrazyny, deltametryny, imazalilu, indoksakarbu, pendimetaliny, pimetrozyny, piraklostrobiny, tiakloprydu oraz trifloksystrobiny (1)

 • Dz. U. L329 - 37 z 200714.12.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalis Lam. (1)

 • Dz. U. L329 - 33 z 200714.12.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/71/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (1)

 • Dz. U. L329 - 31 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L329 - 29 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L329 - 27 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L329 - 24 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L329 - 22 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L329 - 17 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż do celów przemysłowych cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1059/2007 i (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L329 - 15 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. otwierające, począwszy od roku 2008, kontyngent taryfowy na maniok pochodzący z Tajlandii

 • Dz. U. L329 - 14 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L329 - 13 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. wprowadzające środek przejściowy dotyczący przetwarzania produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina, przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, w Bułgarii w roku winiarskim 2007/2008

 • Dz. U. L329 - 12 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L329 - 7 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L329 - 5 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady nr 79/65/EWG w odniesieniu do wykazu okręgów

 • Dz. U. L329 - 3 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L329 - 1 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1467/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.