Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 330 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 1482/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program Fiscalis 2013) i uchylająca decyzję nr 2235/2002/WE

Data ogłoszenia:2007-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 330 POZ 1

Strona 1 z 7
15.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA NR 1482/2007/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program Fiscalis 2013) i uchylająca decyzję nr 2235/2002/WE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 888/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 marca 1998 r. ustanawiającą program działań Wspólnoty na rzecz poprawy funkcjonowania systemów podatków pośrednich rynku wewnętrznego (program Fiscalis) (3) (dalej zwany „Programem 2002”) oraz decyzja nr 2235/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2002 r. przyjmująca wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program Fiscalis 2003–2007) (4) (dalej zwany „Programem 2007”) przyczyniły się w znaczącym stopniu do osiągnięcia celów Traktatu. Dlatego wskazana jest kontynuacja działań podjętych w ramach tych programów. Program ustanowiony na mocy niniejszej decyzji (zwany dalej „Programem”) powinien obowiązywać przez okres sześciu lat, aby jego okres obowiązywania pokrywał się z okresem obowiązywania wieloletnich ram finansowych zawartych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej oraz należytego zarządzania finansami (5). Efektywne, jednolite i skuteczne stosowanie prawa wspólnotowego na rynku wewnętrznym jest niezbędne dla

funkcjonowania systemów podatkowych, a w szczególności dla ochrony krajowych interesów finansowych, poprzez zwalczanie uchylania się od zobowiązań podatkowych i unikania płacenia podatków, unikanie zakłóceń konkurencji oraz zmniejszanie obciążeń nakładanych na administracje i podatników. Zadanie osiągnięcia takiego efektywnego, jednolitego i skutecznego stosowania prawa wspólnotowego spoczywa na Wspólnocie działającej we współpracy z państwami członkowskimi. Skuteczna i efektywna współpraca pomiędzy obecnymi i ewentualnymi przyszłymi państwami członkowskimi oraz pomiędzy nimi a Komisją stanowi podstawowy element funkcjonowania systemów podatkowych i walki z nadużyciami. Program powinien również przyczynić się do określenia praktyk legislacyjnych i administracyjnych, które utrudniają współpracę, oraz możliwych sposobów usunięcia przeszkód w takiej współpracy.

(3)

W celu wsparcia procesu przystąpienia krajów kandydujących, należy ustanowić praktyczne środki umożliwiające administracjom podatkowym tych krajów podjęcie pełnego zakresu zadań wymaganych przez prawodawstwo wspólnotowe od dnia ich przystąpienia. W związku z tym Program powinien być otwarty dla krajów kandydujących. Podobne podejście należy przyjąć w odniesieniu do potencjalnych krajów kandydujących. Bezpieczne, skomputeryzowane transeuropejskie systemy łączności i wymiany informacji, finansowane w ramach Programu 2007, odgrywają podstawową rolę we wzmacnianiu systemów podatkowych we Wspólnocie, a zatem należy kontynuować ich finansowanie. Ponadto powinna istnieć możliwość zawarcia w Programie dodatkowych systemów wymiany informacji związanych z podatkami, takich jak system przemieszczania i monitorowania wyrobów akcyzowych (EMCS) ustanowiony decyzją nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi (6) oraz system wymagany do celów dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 330 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 60 z 200715.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2007/787/WE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 317 z 5.12.2007)

 • Dz. U. L330 - 51 z 200715.12.2007

  Decyzja Komisji z 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6597) (1)

 • Dz. U. L330 - 48 z 200715.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5822)

 • Dz. U. L330 - 44 z 200715.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (Sprawa COMP/E-2/39.143 – Opel) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4277)

 • Dz. U. L330 - 31 z 200715.12.2007

  Decyzja nr 3/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 29 listopada 2007 r. powołująca podkomitety Komitetu Stowarzyszenia oraz Grupę Roboczą ds. Społecznych

 • Dz. U. L330 - 29 z 200715.12.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie stanowiska, które Wspólnoty powinny zająć w Zarządzie Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki w odniesieniu do przystąpienia Konfederacji Szwajcarskiej do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Japonią, Federacją Rosyjską i, występującymi jako jedna Strona, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Europejską Wspólnotą Gospodarczą, ustanawiającej Międzynarodowe Centrum Nauki i Techniki

 • Dz. U. L330 - 20 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1489/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2007/18)

 • Dz. U. L330 - 18 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w obszarze ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L330 - 16 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1487/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarze ICES IV na północ od 53° 30′ N przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L330 - 15 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olives noires de Nyons (ChNP))

 • Dz. U. L330 - 13 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. rejestrujące określone nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Carne de Bísaro Transmontano albo Carne de Porco Transmontano (ChNP), Szegedi szalámi albo Szegedi téliszalámi (ChNP), Pecorino di Filiano (ChNP), Cereza del Jerte (ChNP), Garbanzo de Fuentesaúco (ChOG), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (ChOG), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (ChOG), Skalický trdelník (ChOG))

 • Dz. U. L330 - 10 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L330 - 8 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.