Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 330 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1489/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2007/18)

Data ogłoszenia:2007-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 330 POZ 20

Strona 1 z 5
L 330/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2007

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1489/2007 EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) w sprawie skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2007/18)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

bilansu

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

1) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu: „Dla celów niniejszego rozporządzenia terminy »instytucja pieniądza elektronicznego« oraz »pieniądz elektroniczny« mają znaczenie określone w art. 1 ust. 3 dyrektywy 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (*). ___________ (*) Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 39.”;

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 Europejskigo Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2001/13) (2) wymaga, aby monetarne instytucje finansowe (MIF) przesyłały kwartalne dane statystyczne w podziale na kraje oraz na waluty. Rozporządzenie to powinno zostać zmienione, aby uwzględnić przystępowanie nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) nakłada również obowiązek przesyłania kwartalnych danych statystycznych w zakresie pozycji wobec partnerów operacji mających siedzibę na terytorium państw członkowskich, które przyjęły walutę euro. Rozporządzenie to powinno zostać zmienione, aby uwzględnić przyjęcie waluty euro przez kolejne państwa członkowskie.

2) w art. 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: „4. Nie naruszając przepisów dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (*) oraz art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 Europejskigo Banku Centralnego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (**), KBC mogą, na zasadach wskazanych w ust. 2–4 załącznika III, przyznawać zwolnienia poszczególnym instytucjom pieniądza elektronicznego. KBC sprawdzają w odpowiednim czasie spełnienie warunków wskazanych w ust. 2 załącznika III w celu udzielenia lub, o ile jest to konieczne, cofnięcia udzielonych zwolnień. KBC przyznający zwolnienie powiadamia o tym EBC. ___________ (*) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, str. 1. (**) Dz.U. L 250 z 2.10.2003, str. 10.”

(3)

Krajowe banki centralne (KBC) powinny mieć w pewnych przypadkach możliwość przyznawania, na zasadach zapewniających unikanie dyskryminacji, zwolnień z obowiązków sprawozdawczych poszczególnym instytucjom pieniądza elektronicznego. W przypadkach gdy instytucje pieniądza elektronicznego spełniają określone warunki, podstawowe cele gromadzenia danych statystycznych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) mogą zostać spełnione bez konieczności obciążania takich instytucji wymogami statystycznymi. Europejski Bank Centralny (EBC) zamierza zapewniać równe warunki konkurencji w tym zakresie poprzez monitorowanie przyznawanych zwolnień.

3) załącznik I podlega zmianie zgodnie z załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia;

(4)

Należy sprecyzować warunki, na jakich udziały emitowane przez MIF są klasyfikowane jako depozyty, a nie jako kapitał i rezerwy,

4) załącznik III zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8. (2) Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 4/2007 (EBC/2006/20) (Dz.U. L 2 z 5.1.2007, str. 3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 330 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 60 z 200715.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2007/787/WE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 317 z 5.12.2007)

 • Dz. U. L330 - 51 z 200715.12.2007

  Decyzja Komisji z 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6597) (1)

 • Dz. U. L330 - 48 z 200715.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5822)

 • Dz. U. L330 - 44 z 200715.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (Sprawa COMP/E-2/39.143 – Opel) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4277)

 • Dz. U. L330 - 31 z 200715.12.2007

  Decyzja nr 3/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 29 listopada 2007 r. powołująca podkomitety Komitetu Stowarzyszenia oraz Grupę Roboczą ds. Społecznych

 • Dz. U. L330 - 29 z 200715.12.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie stanowiska, które Wspólnoty powinny zająć w Zarządzie Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki w odniesieniu do przystąpienia Konfederacji Szwajcarskiej do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Japonią, Federacją Rosyjską i, występującymi jako jedna Strona, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Europejską Wspólnotą Gospodarczą, ustanawiającej Międzynarodowe Centrum Nauki i Techniki

 • Dz. U. L330 - 18 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w obszarze ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L330 - 16 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1487/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarze ICES IV na północ od 53° 30′ N przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L330 - 15 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olives noires de Nyons (ChNP))

 • Dz. U. L330 - 13 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. rejestrujące określone nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Carne de Bísaro Transmontano albo Carne de Porco Transmontano (ChNP), Szegedi szalámi albo Szegedi téliszalámi (ChNP), Pecorino di Filiano (ChNP), Cereza del Jerte (ChNP), Garbanzo de Fuentesaúco (ChOG), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (ChOG), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (ChOG), Skalický trdelník (ChOG))

 • Dz. U. L330 - 10 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L330 - 8 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 1 z 200715.12.2007

  Decyzja nr 1482/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program Fiscalis 2013) i uchylająca decyzję nr 2235/2002/WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.