Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 330 POZ 31

Tytuł:

Decyzja nr 3/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 29 listopada 2007 r. powołująca podkomitety Komitetu Stowarzyszenia oraz Grupę Roboczą ds. Społecznych

Data ogłoszenia:2007-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 330 POZ 31

Strona 1 z 10
15.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/31

RADA

DECYZJA NR 3/2007 RADY STOWARZYSZENIA UE-ALGIERIA z dnia 29 listopada 2007 r. powołująca podkomitety Komitetu Stowarzyszenia oraz Grupę Roboczą ds. Społecznych (2007/835/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE-ALGIERIA, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką LudowoDemokratyczną, z drugiej strony (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł Niniejszym powołuje się przy Komitecie Stowarzyszenia UEAlgieria grupę roboczą i podkomitety wymienione w załączniku I oraz przyjmuje się ich odpowiednie regulaminy wewnętrzne znajdujące się w załączniku II. Działają one pod kierownictwem Komitetu Stowarzyszenia, któremu składają sprawozdania po każdym ze swoich posiedzeń. Grupa Robocza ds. Społecznych oraz podkomitety nie posiadają uprawnień do podejmowania decyzji. Komitet Stowarzyszenia podejmuje wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania podkomitetów oraz informuje o tym Radę Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia może zdecydować o powołaniu kolejnych podkomitetów lub grup albo o odwołaniu istniejących podkomitetów lub grup. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Przewiduje się, że strefa wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską i Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną zostanie ustanowiona do dnia 31 sierpnia 2017 r. Stosunki Unii Europejskiej z południowymi państwami śródziemnomorskimi stają się coraz bardziej złożone w wyniku realizacji układów eurośródziemnomorskich oraz kontynuacji partnerstwa eurośródziemnomorskiego. Powołano podkomitety komitetów stowarzyszenia pozostałych państw stowarzyszonych w celu monitorowania prawidłowości wykonania priorytetowych zadań partnerstwa oraz zbliżenia prawodawstwa. Istnieje potrzeba włączenia kwestii związanych ze środowiskiem do poszczególnych polityk sektorowych, mając na celu trwały rozwój. Artykuł 98 układu przewiduje powołanie grup roboczych lub organów niezbędnych do wykonania układu, a art. 76 przewiduje powołanie grupy roboczej do oceny stosowania postanowień związanych ze sprawami społecznymi,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2007 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

M. MEDELCI

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 265 z 10.10.2005, str. 2.

L 330/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2007

ZAŁĄCZNIK I UKŁAD O STOWARZYSZENIU UE–ALGIERIA Grupa Robocza ds. Społecznych oraz podkomitety powołane przy Komitecie Stowarzyszenia 1) Grupa Robocza ds. Społecznych 2) podkomitet „Przemysł, handel i usługi” 3) podkomitet „Transport, środowisko i energia” 4) podkomitet „Społeczeństwo informacyjne, badania, innowacje, edukacja, usługi audiowizualne i kultura” 5) podkomitet „Rolnictwo i rybołówstwo” 6) podkomitet „Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne” 7) podkomitet „Współpraca celna” Kwestie związane z zasadami demokratycznymi oraz prawami człowieka są obecnie dyskutowane w kontekście dialogu politycznego prowadzonego w ramach układu o stowarzyszeniu. Z czasem, gdy dialog polityczny osiągnie odpowiedni poziom zaawansowania, staną się one jednak przedmiotem dyskusji na forum specjalnego organu w postaci podkomitetu ad hoc.

15.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/33

ZAŁĄCZNIK II REGULAMIN WEWNĘTRZNY Grupa Robocza UE-Algieria ds. Społecznych 1. Skład i przewodnictwo Grupa robocza składa się z przedstawicieli Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich oraz przedstawicieli rządu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Przewodniczą jej na przemian obie strony.

2. Rola Grupa robocza podlega Komitetowi Stowarzyszenia, któremu składa sprawozdanie po każdym posiedzeniu. Grupa robocza nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji, ale może przedkładać wnioski Komitetowi Stowarzyszenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 330 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 60 z 200715.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2007/787/WE z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 317 z 5.12.2007)

 • Dz. U. L330 - 51 z 200715.12.2007

  Decyzja Komisji z 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6597) (1)

 • Dz. U. L330 - 48 z 200715.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5822)

 • Dz. U. L330 - 44 z 200715.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (Sprawa COMP/E-2/39.143 – Opel) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4277)

 • Dz. U. L330 - 29 z 200715.12.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie stanowiska, które Wspólnoty powinny zająć w Zarządzie Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki w odniesieniu do przystąpienia Konfederacji Szwajcarskiej do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Japonią, Federacją Rosyjską i, występującymi jako jedna Strona, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Europejską Wspólnotą Gospodarczą, ustanawiającej Międzynarodowe Centrum Nauki i Techniki

 • Dz. U. L330 - 20 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1489/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2007/18)

 • Dz. U. L330 - 18 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w obszarze ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L330 - 16 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1487/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarze ICES IV na północ od 53° 30′ N przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L330 - 15 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olives noires de Nyons (ChNP))

 • Dz. U. L330 - 13 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. rejestrujące określone nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Carne de Bísaro Transmontano albo Carne de Porco Transmontano (ChNP), Szegedi szalámi albo Szegedi téliszalámi (ChNP), Pecorino di Filiano (ChNP), Cereza del Jerte (ChNP), Garbanzo de Fuentesaúco (ChOG), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (ChOG), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (ChOG), Skalický trdelník (ChOG))

 • Dz. U. L330 - 10 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L330 - 8 z 200715.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 1 z 200715.12.2007

  Decyzja nr 1482/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program Fiscalis 2013) i uchylająca decyzję nr 2235/2002/WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.