Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 1

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Kategoria połowów

Rodzaj statku

Państwo członkowskie

Licencje

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 oraz ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Połowy tuńczyka

Sejnery z okrężnicą

Hiszpania Francja Włochy

23 20 1 23 11 9 2

Połowy tuńczyka

Taklowce

Hiszpania Francja Portugalia Zjednoczone Królestwo

Wspólnota i Republika Mozambiku wynegocjowały i parafowały umowę o partnerstwie w sprawie połowów, która rybakom ze Wspólnoty przyznaje wielkości dopuszczalnych połowów na obszarze połowowym Mozambiku. W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie wspomnianej umowy. Należy określić metodę rozdzielenia wielkości dopuszczalnych połowów poszczególnym państwom członkowskim,

(2)

Jeżeli wnioski o licencje z tych państw członkowskich nie wyczerpią wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w protokole, Komisja może rozpatrzyć wnioski o licencje z innych państw członkowskich.

(3)

Artykuł 3 Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy Umowy, powiadamiają Komisję o ilościach zasobów każdego rodzaju, złowionych na obszarze połowowym Mozambiku, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów wspólnotowych statków rybackich na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (2).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku (zwaną dalej „Umową”) (1). Artykuł 2 Wielkości dopuszczalnych połowów ustalone w protokole do Umowy zostają rozdzielone między państwa członkowskie w sposób następujący:

(1) Patrz: 35 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

Artykuł 4 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy, aby stała się wiążąca dla Wspólnoty.

(2) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

L 331/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 5

17.12.2007

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2007 r. W imieniu Rady

M. PINHO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 7 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.