Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 35

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 35

Strona 1 z 14
17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/35

UMOWA o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz REPUBLIKA MOZAMBIKU, zwana dalej „Mozambikiem”, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Wspólnotą a Mozambikiem, w szczególności w kontekście umowy z Kotonu, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków, UWZGLĘDNIAJĄC pragnienie Stron wspierania racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych w drodze współpracy, BIORĄC POD UWAGĘ Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza, UZNAJĄC, że Mozambik wykonuje władzę suwerenną lub jurysdykcję w strefie rozciągającej się do 200 mil morskich, licząc od linii podstawowej zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, ZDECYDOWANE stosować decyzje i zalecenia wydane przez odnośne organizacje regionalne, których Strony są członkami, MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w kodeksie postępowania odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętego na konferencji FAO w 1995 r., ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich, PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, zapewniając spójność polityk i synergię podejmowanych starań, ZDECYDOWANE nawiązać do celów takiej współpracy dialog niezbędny do wdrożenia polityki rybackiej Mozambiku poprzez zaangażowanie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków wspólnotowych na wodach Mozambiku oraz wsparcie Wspólnoty dla odpowiedzialnego rybołówstwa na tych wodach, ZDECYDOWANE nawiązać bardziej ścisłą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych, poprzez promowanie współpracy między przedsiębiorstwami obu Stron, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

— warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do obszaru połowowego Mozambiku,

Artykuł 1 Zakres Niniejsza Umowa ustanawia zasady, przepisy i procedury regulujące: — gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w dziedzinie rybołówstwa, mającą na celu promowanie odpowiedzialnego rybołówstwa na obszarach połowowych Mozambiku, w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów rybnych oraz rozwoju sektora rybołówstwa w Mozambiku, — współpracę dotyczącą rozwiązań w zakresie kontroli połowów w obszarach połowowych Mozambiku, mających gwarantować spełnienie wyżej opisanych warunków, skuteczność środków gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi oraz zwalczanie nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów,

— współpracę między przedsiębiorstwami w celu rozwoju działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron.

L 331/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2 Definicje

17.12.2007

Na użytek niniejszej Umowy: a) „organy Mozambiku” oznaczają Ministerstwo Rybołówstwa Republiki Mozambiku; „organy Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską; „obszar połowowy Mozambiku” oznacza wody morskie Mozambiku, na których dozwolone jest rybołówstwo; „statek rybacki” oznacza każdy statek używany do celów połowowych zgodnie z prawem Mozambiku; „statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we Wspólnocie; „Wspólny Komitet” oznacza komitet złożony z przedstawicieli Wspólnoty i Mozambiku, o którym mowa w art. 9 niniejszej Umowy; „przeładunek” oznacza transfer na obszarze portowym części lub całości ładunku ryb ze statku rybackiego na inny statek rybacki;

4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 7 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.