Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 10

Strona 10 z 25

(2) Z niniejszej refundacji mogą korzystać tylko produkty, których nazwa jest certyfikowana przez właściwe organy Państwa Członkowskiego będącego producentem tych produktów. (3) W przypadku kiełbasy w pojemnikach zawierających roztwór konserwujący, refundacja przyznawana jest w oparciu o masę netto, po odjęciu masy tego roztworu. (4) Masę osłonki parafinowej właściwej do normalnego użycia w handlu uważa się za element wchodzący w skład masy netto kiełbasy. (5) Skreśla się na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2333/97 (Dz.U. L 323 z 26.11.1997, str. 25). (6) Jeżeli złożone przetwory spożywcze (włącznie z daniami gotowymi) zawierające kiełbasę, zalicza się do pozycji 1601 z uwagi na ich skład, to refundacje przyznawane są tylko w odniesieniu do masy netto kiełbasy, mięsa i podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia, które stanowią element tych przetworów. (7) W przypadku produktów zawierających kości, refundacja przyznawana jest w oparciu o masę netto po odjęciu kości. (8) Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2331/97 (Dz.U. L 323 z 26.11.1997, str. 19). W czasie finalizowania celnych formalności wywozowych eksporter oświadcza na piśmie, że przedmiotowe produkty spełniają te warunki (9) Zawartość mięsa i tłuszczu oznacza się zgodnie z procedurą analityczną określoną w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2004/2002 (Dz.U. L 308 z 9.11.2002, str. 22). (10) Zawartość mięsa lub podrobów mięsnych dowolnego rodzaju, zawierających tłuszcz dowolnego rodzaju lub pochodzenia, oznacza się zgodnie z procedurą analityczną określoną w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 226/89 (Dz.U. L 29 z 31.1.1989, str. 11). (11) Niedopuszczalne jest zamrażanie produktów w zastosowaniu art. 7 ust. 3 akapit pierwszy i art. 29 ust. 4 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 800/1999. (12) Tusze lub półtusze można prezentować z żuchwami lub bez żuchw. (13) Łopatki można prezentować z żuchwami lub bez żuchw. (14) Przodki można prezentować z żuchwami lub bez żuchw. (15) Podgardla, żuchwy lub żuchwy i podgardla razem, prezentowane osobno, nie korzystają z niniejszej refundacji. (16) Końce szyjne bez kości, prezentowane osobno, nie korzystają z niniejszej refundacji. (17) W przypadku, gdy zaklasyfikowanie produktów jako szynki lub części szynek z pozycji 1602 41 10 9110 jest nieuzasadnione na podstawie przepisów uwagi dodatkowej nr 2 w dziale 16 Nomenklatury Scalonej, refundacja w odniesieniu do kodu produktu 1602 42 10 9110 lub, w odpowiednim przypadku, 1602 49 19 9130, może zostać przyznana, bez uszczerbku dla stosowania art. 51 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11). (18) W przypadku, gdy zaklasyfikowanie produktów jako łopatki i ich kawałki z podpozycji 1602 42 10 9110 jest nieuzasadnione na podstawie przepisów uwagi dodatkowej nr 2 w dziale 16 Nomenklatury Scalonej, refundacja w odniesieniu do kodu produktu 1602 49 19 9130 może zostać przyznana bez uszczerbku dla stosowania art. 51 rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

19.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/29

7. Mięso drobiowe

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

ex 0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

O masie nieprzekraczającej 185 g: Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu: Nioski Pozostałe 0105 11 11 9000 0105 11 19 9000

0105 11

––

–––

0105 11 11 0105 11 19

–––– –––– –––

Pozostałe: Nioski Pozostałe 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000 0105 12 00 9000

0105 11 91 0105 11 99 0105 12 00 ex 0105 19 0105 19 20 ex 0207

–––– –––– –– ––

Indyki Pozostałe: Gęsi

–––

0105 19 20 9000

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Z ptactwa z gatunków Gallus domesticus: Niecięte na kawałki, zamrożone: Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kurczaki 70 %«: Z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi Pozostałe 0207 12 10 9900

ex 0207 12 ex 0207 12 10

––

–––

–––– ––––

ex 0207 12 90

–––

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej zgłaszane: »Kurczaki 65 %«: Z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi Pozostałe 0207 12 90 9190

––––

––––– ––––– ––––

Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, o zmiennym składzie: Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi Pozostałe 0207 12 90 9990

–––––

–––––

ex 0207 14

––

Kawałki i podroby, zamrożone:: Kawałki: Z kośćmi: Połówki lub ćwiartki: Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi Pozostałe 0207 14 20 9900

–––

––––

ex 0207 14 20

–––––

––––––

––––––

ex 0207 14 60

–––––

Nogi i ich kawałki: Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi Pozostałe 0207 14 60 9900

––––––

––––––

L 333/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.