Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 5

Strona 5 z 25

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/19

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 1702 90 1702 90 50

Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy: Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy: Maltodekstryna, w postaci białej substancji stałej, nawet aglomerowanej Pozostała (6) 1702 90 50 9100 1702 90 50 9900

––

––– ––– ––

Karmel: Pozostały: W postaci proszku, nawet aglomerowanego Pozostały 1702 90 75 9000 1702 90 79 9000

–––

1702 90 75 1702 90 79 2106 ex 2106 90

–––– ––––

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

Pozostałe: Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe: Pozostałe: Syrop glukozowy i z maltodekstryny (6) 2106 90 55 9000

––

–––

2106 90 55

––––

(1) Dz.U. L 149 z 29.6.1968, str. 46. (2) Metodę analityczną, którą należy stosować do oznaczania zawartości tłuszczu stanowi metoda podana w załączniku I (metoda A) do dyrektywy Komisji 84/4/EWG (Dz.U. L 15 z 18.1.1984, str. 28). (3) Procedura, według której należy postępować w celu oznaczenia zawartości tłuszczu jest następująca: — próbkę należy skruszyć tak, aby 90 % lub więcej masy mogło przejść przez sito o oczkach 500 mikrometrów, a 100 % masy mogło przejść przez sito o oczkach 1 000 mikrometrów, — metodę analityczną, którą należy następnie zastosować stanowi metoda podana w załączniku I (metoda A) do dyrektywy 84/4/EWG. (4) Zawartość suchej masy skrobi oznacza się za pomocą metody ustanowionej w załączniku II do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1908/84 (Dz.U. L 178 z 5.7.1984, str. 22). Czystość skrobi oznacza się za pomocą zmodyfikowanej metody polarymetrycznej Ewersa, podanej w załączniku I do trzeciej dyrektywy Komisji 72/199/EWG (Dz.U. L 123 z 29.5.1972, str. 6). (5) Refundacje wywozowe płatne w odniesieniu do skrobi ustala się przy pomocy następującego wzoru: 1. Skrobia ziemniaczana: ((rzeczywisty % suchej masy)/80) × refundacja wywozowa. 2. Wszystkie pozostałe rodzaje skrobi: ((rzeczywisty % suchej masy)/87) × refundacja wywozowa. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca podaje, na dostarczonej w tym celu deklaracji, zawartość suchej masy produktu. (6) Refundację wywozową wypłaca się w odniesieniu do produktów o zawartości suchej masy nie mniejszej niż 78 %. Refundację wywozową przewidzianą w odniesieniu do produktów o zawartości suchej masy mniejszej niż 78 % ustala się przy pomocy poniższego wzoru: ((rzeczywista zawartość suchej masy)/78) × refundacja wywozowa Zawartość suchej masy oznacza się za pomocą metody nr 2 ustanowionej w załączniku II do dyrektywy Komisji 79/796/EWG (Dz.U. L 239 z 22.9.1979, str. 24) lub za pomocą innej odpowiedniej metody analitycznej dającej co najmniej takie same gwarancje.

L 333/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

4. Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

2309 ex 2309 10

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt (1):

Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej: Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne: Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny: Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10 % masy skrobi lub mniej (2) (3): Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych 2309 10 11 9000 2309 10 13 9000

––

–––

––––

2309 10 11 2309 10 13

––––– ––––– ––––

Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy, skrobi (2): Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych 2309 10 31 9000 2309 10 33 9000

2309 10 31 2309 10 33

––––– ––––– ––––

Zawierająca więcej niż 30 % masy skrobi (2): Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych 2309 10 51 9000 2309 10 53 9000

2309 10 51 2309 10 53 ex 2309 90

––––– ––––– –

Pozostałe: Pozostałe, włącznie z przedmieszkami: Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne: Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny: Niezawierające skrobi lub zawierające 10 % masy skrobi lub mniej (2) (3): Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych 2309 90 31 9000 2309 90 33 9000

––

–––

––––

–––––

2309 90 31 2309 90 33

–––––– –––––– –––––

Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy skrobi (2): Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych (2): 2309 90 51 9000 2309 90 53 9000 2309 90 41 9000 2309 90 43 9000

2309 90 41 2309 90 43

–––––– –––––– –––––

Zawierające więcej niż 30 % masy skrobi

2309 90 51 2309 90 53

–––––– ––––––

Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

(1) Objęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1517/95 (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.