Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 6

Strona 6 z 25

U. L 147 z 30.6.1995, str. 51). (2) Do celów refundacji uwzględnia się jedynie skrobię pochodzącą z produktów zbożowych. Produkty zbożowe są to produkty objęte podpozycjami 0709 90 60 i 0712 90 19, rozdział 10 i pozycjami 1101, 1102, 1103 i 1104 (nieprzetworzone i nieodtworzone) z wyjątkiem podpozycji 1104 30 oraz zawartość produktów zbożowych w produktach z podpozycji 1904 10 10 i 1904 10 90 Nomenklatury Scalonej. Zawartość produktów zbożowych w produktach z podpozycji 1904 10 10 i 1904 10 90 Nomenklatury Scalonej uważa się za równą masie danego gotowego produktu. Nie wypłaca się refundacji w odniesieniu do zbóż w przypadku, gdy pochodzenie skrobi nie może być wyraźnie ustalone na podstawie analizy. (3) Refundacja będzie wypłacana jedynie w odniesieniu do produktów zawierających w masie 5 % skrobi lub więcej.

19.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/21

5. Wołowina i cięlecina

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

ex 0102 ex 0102 10 ex 0102 10 10

Bydło żywe:

Zwierzęta hodowlane czystej krwi: Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka): O masie żywca równej lub większej niż 250 kg: W wieku do 30 miesięcy Pozostałe 0102 10 10 9140 0102 10 10 9150

––

–––

–––– ––––

ex 0102 10 30

––

Krowy: O masie żywca równej lub większej niż 250 kg: W wieku do 30 miesięcy Pozostałe 0102 10 30 9140 0102 10 30 9150

–––

–––– ––––

ex 0102 10 90

––

Pozostałe: O masie żywca równej lub większej niż 300 kg 0102 10 90 9120

–––

ex 0102 90

Pozostałe: Gatunki domowe: O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg: Do uboju: O masie przekraczającej 220 kg 0102 90 41 9100

––

–––

ex 0102 90 41

––––

––––– –––

O masie przekraczającej 300 kg: Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka): Do uboju Pozostałe 0102 90 51 9000 0102 90 59 9000

––––

0102 90 51 0102 90 59

––––– ––––– ––––

Krowy: Do uboju Pozostałe 0102 90 61 9000 0102 90 69 9000

0102 90 61 0102 90 69

––––– ––––– ––––

Pozostałe: Do uboju Pozostałe 0102 90 71 9000 0102 90 79 9000

0102 90 71 0102 90 79 0201 0201 10 00

––––– –––––

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone:

Tusze i półtusze: Przednia część tuszy lub półtuszy, zawierająca wszystkie kości i kark, szyję i łopatkę, ale z więcej niż 10 żebrami: Z dorosłego bydła męskiego (1) Pozostałe 0201 10 00 9110 0201 10 00 9120

––

––– ––– ––

Pozostałe: Z dorosłego bydła męskiego (1) Pozostałe 0201 10 00 9130 0201 10 00 9140

––– –––

L 333/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

0201 20 0201 20 20

Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: Ćwierci «kompensowane»: Z dorosłego bydła męskiego (1) Pozostałe 0201 20 20 9110 0201 20 20 9120

––

––– –––

0201 20 30

––

Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone: Z dorosłego bydła męskiego (1) Pozostałe 0201 20 30 9110 0201 20 30 9120

––– –––

0201 20 50

––

Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone: Z maksymalną liczbą ośmiu żeber lub ośmiu par żeber: Z dorosłego bydła męskiego (1) Pozostałe 0201 20 50 9110 0201 20 50 9120

–––

–––– –––– –––

Z więcej niż ośmioma żebrami lub ośmioma parami żeber: Z dorosłego bydła męskiego (1) Pozostałe 0201 20 50 9130 0201 20 50 9140

–––– ––––

ex 0201 20 90

––

Pozostałe: O masie kości nieprzekraczającej jednej trzeciej masy kawałka 0201 20 90 9700

–––

0201 30 00

Bez kości: Kawałki bez kości eksportowane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2973/79 (3) lub do Kanady na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2051/96 (4) Kawałki bez kości, włączając mięso mielone, o średniej zawartości chudej wołowiny (z wyłączeniem tłuszczu) 78 % lub większej (6) Pozostałe, każdy kawałek indywidualnie opakowany o średniej zawartości chudej wołowiny (z wyłączeniem tłuszczu) 55 % lub większej (6): z tylnych ćwierci dorosłego bydła męskiego, z maksymalną liczbą ośmiu żeber lub ośmiu par żeber, cięte prosto lub cięciem »Pistola« (2): z nierozdzielonych lub rozdzielonych ćwierci przednich dorosłego bydła męskiego, cięte prosto lub cięciem »Pistola« (2): 0201 30 00 9100 0201 30 00 9050

––

––

0201 30 00 9060

––

–––

–––

0201 30 00 9120

––

Pozostałe

0201 30 00 9140

ex 0202 0202 10 00

Mięso wołowe, zamrożone:

Tusze i półtusze: Przednia część tuszy lub półtuszy, zawierająca wszystkie kości i kark, szyję i łopatkę, ale z więcej niż 10 żebrami Pozostałe 0202 10 00 9100

––

––

0202 10 00 9900

ex 0202 20 0202 20 10 0202 20 30

Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: Ćwierci «kompensowane» Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000

–– ––

19.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.