Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 7

Strona 7 z 25

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/23

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

––

Kod produktu

0202 20 50

Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone: Z maksymalną liczbą ośmiu żeber lub ośmiu par żeber Z więcej niż ośmioma żebrami lub ośmioma parami żeber 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900

––– –––

ex 0202 20 90

––

Pozostałe: O masie kości nieprzekraczającej jednej trzeciej masy kawałka 0202 20 90 9100

–––

0202 30 0202 30 90

Bez kości: Pozostałe: Kawałki bez kości eksportowane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2973/79 (3) lub do Kanady na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2051/96 (4) Pozostałe, włączając mięso mielone, o średniej zawartości chudej wołowiny (z wyłączeniem tłuszczu) 78 % lub większej (6) Pozostałe 0202 30 90 9100

––

–––

–––

0202 30 90 9200 0202 30 90 9900

–––

0206 0206 10

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Z bydła, świeże lub schłodzone: Pozostałe: Przepona gruba i przepona cienka 0206 10 95 9000

––

0206 10 95

––– –

Z bydła, zamrożone:: Pozostałe: Pozostałe: Przepona gruba i przepona cienka 0206 29 91 9000

0206 29

––

–––

0206 29 91 ex 0210 ex 0210 20 ex 0210 20 90

––––

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów:

Mięso z bydła: Bez kości: Solone i suszone 0210 20 90 9100

––

–––

ex 1602 ex 1602 50

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

Z bydła: Pozostałe: Wołowina peklowana (»corned beef«), w opakowaniach hermetycznych, niezawierająca innego mięsa niż z bydła: O stosunku kolagenu do białka nie większym niż 0,35 (7) i zawierająca następujący odsetek mięsa wołowego (z wyłączeniem podrobów i tłuszczu): 90 % masy lub większy: Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5) 1602 50 31 9125

––

ex 1602 50 31

–––

––––

–––––

–––––– –––––

80 % masy lub większy, ale mniejszy niż 90 % masy: Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5) 1602 50 31 9325

––––––

L 333/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

–––

Kod produktu

ex 1602 50 95

Pozostałe, w opakowaniach hermetycznych: Niezawierające innego mięsa niż z bydła: O stosunku kolagenu do białka nie większym niż 0,35 (7) i zawierające następujący odsetek mięsa wołowego (z wyłączeniem podrobów i tłuszczu): 90 % masy lub większy: Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5) 1602 50 95 9125

––––

–––––

––––––

––––––– ––––––

80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 90 % masy: Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (5) 1602 50 95 9325

–––––––

Uwaga: Artykuł 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21) stanowi, że nie przyznaje się refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów przywożonych z państw trzecich i powrotnie wywożonych do państw trzecich. (1) Objęcie tą podpozycją jest uzależnione od przedłożenia zaświadczenia występującego w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 32/82 (Dz.U. L 4 z 8.1.1982, str. 11), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006 (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.