Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 8

Strona 8 z 25

U. L 321 z 21.11.2006, str. 11). (2) Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1964/82 (Dz.U. L 212 z 21.7.1982, str. 48), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006 (Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 11). (3) Dz.U. L 336 z 29.12.1979, str. 44. (4) Dz.U. L 274 z 26.10.1996, str. 18. (5) Dz.U. L 325 z 24.11.2006 str. 12. (6) Zawartość mięsa chudego z wyłączeniem tłuszczu oznacza się zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, str. 39). Określenie »zawartość średnia« odnosi się do ilości próbki, której definicję przedstawiono w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, str. 6). Próbkę pobiera się z tej części przesyłki, która przedstawia największe ryzyko. (7) Określanie zawartości kolagenu: Zawartość kolagenu zostaje uwzględniona w celu oznaczenia zawartości hydroksyproliny pomnożonej przez współczynnik 8. Zawartość hydroksyproliny musi być oznaczona zgodnie z metodą ISO 3496-1978.

19.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/25

6. Wieprzowina

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

ex 0103

Świnie żywe:

Pozostałe: O masie mniejszej niż 50 kg: Gatunki domowe 0103 91 10 9000

ex 0103 91 0103 91 10 ex 0103 92

––

––– ––

O masie 50 kg lub większej: Gatunki domowe: Pozostałe 0103 92 19 9000

–––

0103 92 19 ex 0203

––––

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Świeże lub schłodzone: Tusze i półtusze: Ze świń domowych (12) 0203 11 10 9000

ex 0203 11 0203 11 10 ex 0203 12

––

––– ––

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: Ze świń domowych: Szynki i ich kawałki: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 12 11 9100

–––

ex 0203 12 11

––––

–––––

ex 0203 12 19

––––

Łopatki i ich kawałki (13): O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 12 19 9100

–––––

ex 0203 19

––

Pozostałe: Ze świń domowych: Przodki i ich kawałki (14): O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 19 11 9100

–––

ex 0203 19 11

––––

–––––

ex 0203 19 13

––––

Schaby i ich kawałki, z kośćmi: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 19 13 9100

–––––

ex 0203 19 15

––––

Boczek i jego kawałki: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy 0203 19 15 9100

––––– ––––

Pozostałe: Bez kości: Części tylne (szynka, golonka, noga tylna,część biodrówki i ogonówki), przodki, łopatki i ich kawałki (1) (11) (13) (14) (15) Boczek i jego kawałki, o łącznej zawartości tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy (1) (11) 0203 19 55 9110 0203 19 55 9310

ex 0203 19 55

–––––

––––––

–––––– –

Zamrożone: Tusze i półtusze: Ze świń domowych (12) 0203 21 10 9000

ex 0203 21 0203 21 10 ex 0203 22

––

––– ––

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: Ze świń domowych:

–––

L 333/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

––––

Kod produktu

ex 0203 22 11

Szynki i ich kawałki: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 22 11 9100

–––––

ex 0203 22 19

––––

Łopatki i ich kawałki (13): O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 22 19 9100

–––––

ex 0203 29

––

Pozostałe: Ze świń domowych: Przodki i ich kawałki (14): O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 29 11 9100

–––

ex 0203 29 11

––––

–––––

ex 0203 29 13

––––

Schaby i ich kawałki, z kośćmi: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0203 29 13 9100

–––––

ex 0203 29 15

––––

Boczek i jego kawałki: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy 0203 29 15 9100

––––– ––––

Pozostałe: Bez kości: Części tylne (szynka, golonka, noga tylna, część biodrówki i ogonówki) przodki, łopatki lub schaby i ich kawałki (1) (13) (14) (15) (16) 0203 29 55 9110

ex 0203 29 55

–––––

––––––

ex 0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów:

Mięso ze świń: Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: Ze świń domowych: Solone lub w solance: Szynki i ich kawałki: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0210 11 11 9100

ex 0210 11

––

–––

––––

ex 0210 11 11

–––––

–––––– ––––

Suszone lub wędzone: Szynki i ich kawałki: »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« (2) O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0210 11 31 9110

ex 0210 11 31

–––––

––––––

––––––– ––––––

Pozostałe: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0210 11 31 9910

–––––––

ex 0210 12

––

Boczek i jego kawałki: Ze świń domowych: Solony lub w solance: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy 0210 12 11 9100

–––

ex 0210 12 11

––––

–––––

ex 0210 12 19

––––

Suszony lub wędzony: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy 0210 12 19 9100

–––––

19.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.