Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 86

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 86

Strona 1 z 2
L 333/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15) (2007/850/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)

Niniejsza decyzja nie uchybia zobowiązaniom organów emitujących, zgodnie z decyzją EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (2).

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 32,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 32 Statutu ESBC ustanawia ogólne zasady rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich, które przyjęły euro. Ogólne zasady określone w art. 32 Statutu ESBC znajdują zastosowanie także do dochodów uzyskiwanych z tytułu odpisów dotyczących banknotów euro wycofywanych z obiegu.

Artykuł 14 ust. 2 wytycznych EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (3) przewiduje, że system TARGET2 zastąpi obecny system TARGET. KBC państw członkowskich, które przyjęły euro, dokonają migracji do TARGET2 według harmonogramu określonego w art. 13 wytycznych EBC/2007/2. Ponadto niektóre KBC państw członkowskich, które nie przyjęły euro, zostaną przyłączone do systemu TARGET2 na podstawie odrębnej umowy z EBC oraz KBC państw członkowskich, które przyjęły euro. Konieczna stała się zatem aktualizacja odniesień do terminu „TARGET” w decyzji EBC/2001/16 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (4).

(2)

Artykuł 32.5 Statutu ESBC stwierdza, że suma dochodów pieniężnych KBC jest rozdzielana pomiędzy KBC proporcjonalnie do ich wpłaconych udziałów w kapitale EBC. Zgodnie z art. 32.7 Statutu ESBC Rada Prezesów jest uprawniona do podejmowania wszelkich innych środków koniecznych dla zastosowania art. 32. Kompetencja ta obejmuje prawo do uwzględniania innego typu czynników przy podejmowaniu decyzji o rozdzielaniu dochodów uzyskiwanych z tytułu odpisów dotyczących banknotów euro wycofywanych z obiegu. Zasady równego traktowania i słuszności wymagają wzięcia pod uwagę okresu, w którym emitowane były wycofane z obiegu banknoty. Klucz alokacji dla tego rodzaju dochodów powinien zatem odzwierciedlać zarówno odpowiedni udział w kapitale EBC, jak i długość fazy emisji.

(6)

Niezbędne są pewne dalsze zmiany w decyzji EBC/2001/16 dotyczące sposobu pomiaru dochodu pieniężnego oraz traktowania banknotów euro dostarczonych w ramach zaopatrzenia wstępnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji EBC/2001/16 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: po definicji „dziennej walutowej stopy referencyjnej” dodaje się następujące definicje:

(2) Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 52. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją EBC/2006/25 (Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 13). (3) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, str. 1. (4) Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 55. Decyzja zmieniona decyzją EBC/2006/7 (Dz.U. L 148 z 2.6.2006, str. 56).

(3)

Wycofywanie banknotów euro powinno być regulowane przez odrębne decyzje podejmowane na podstawie art. 5 decyzji EBC/2003/4 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania banknotów euro (1).

(1) Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 16.

19.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/87

„n) »wycofane banknoty euro« oznaczają banknoty euro jakiegokolwiek typu lub serii, które zostały wycofane z obiegu na mocy decyzji Rady Prezesów przyjętej na podstawie art. 5 decyzji EBC/2003/4;

o) »klucz emisji« oznacza średni klucz kapitału subskrybowanego w czasie fazy emisji danego typu lub serii wycofanych banknotów euro;

a) w dacie odpisania, pozycje »banknoty w obiegu« w ramach bilansów EBC i poszczególnych KBC są pomniejszane o całkowitą wartość wycofanych banknotów euro nadal pozostających w obiegu. W tym celu rzeczywista wartość wycofanych banknotów euro, które zostały wprowadzone do obiegu, jest korygowana w celu osiągnięcia ich proporcjonalnej wartości obliczonej zgodnie z kluczem emisji, przy czym różnica zostanie rozliczona pomiędzy EBC oraz poszczególnymi KBC;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 86 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 10 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.