Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 335 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

Data ogłoszenia:2007-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 335 POZ 15

20.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1519/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(Clinacox 0,5 % Premix) oraz diklazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), należącego do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, przez okres 10 lat u kurcząt odchowywanych na nioski. Zezwolenie było połączone z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie dodatku do obrotu.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 przewidziano możliwość zmiany warunków zezwolenia na stosowanie dodatku na wniosek posiadacza zezwolenia.

(6)

Posiadacz zezwolenia, Janssen Animal Health BVBA, złożył wniosek na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, proponując zmianę nazwy osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie do obrotu dodatków, o których mowa w motywach 2–4 niniejszego rozporządzenia. Wraz z wnioskiem zostały przedłożone dane świadczące o tym, że z mocą od dnia 2 lipca 2007 r. prawa do obrotu tymi dodatkami zostały przekazane Janssen Pharmaceutica NV będącej jej belgijską spółką dominującą.

(2)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2430/1999 (2) zezwolono na stosowanie dodatku diklazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) oraz diklazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), należącego do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, przez okres 10 lat u kurcząt rzeźnych. Zezwolenie było połączone z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie dodatku do obrotu.

Przepisanie zezwolenia na dodatek połączonego z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie go do obrotu na inną osobę stanowi procedurę czysto administracyjną i nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny dodatków. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności został powiadomiony o wniosku.

(7)

(3)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 (3) zezwolono na stosowanie dodatku diklazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) oraz diklazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), należącego do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, przez okres 10 lat u indyków rzeźnych. Zezwolenie było połączone z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie dodatku do obrotu.

Aby umożliwić Janssen Pharmaceutica NV korzystanie ze swoich praw własności od dnia 2 lipca 2007 r., konieczne jest dokonanie odpowiedniej zmiany nazwy osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie dodatków do obrotu z mocą od dnia 2 lipca 2007 r. Dlatego też niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z mocą wsteczną.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003.

(4)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 162/2003 (4) zezwolono na stosowanie dodatku diklazuril 0,5 g/100 g

Rozporządzenie zmienione 378/2005 (Dz.U. L 59 Rozporządzenie zmienione (Dz.U. L 42 z 14.2.2006,

(9)

Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. rozporządzeniem Komisji (WE) nr z 5.3.2005, str. 8). (2) Dz.U. L 296 z 17.11.1999, str. 3. rozporządzeniem (WE) nr 249/2006 str. 22). (3) Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3. (4) Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 3.

(1)

Należy przewidzieć okres przejściowy, w którym istniejące zapasy będą mogły zostać wykorzystane.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 335/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.12.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Health BVBA” zastępuje się słowami „Janssen Pharmaceutica NV”. Artykuł 2 Istniejące zapasy, które spełniają wymogi przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu i wykorzystywane do dnia 30 kwietnia 2008 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 lipca 2007 r.

Artykuł 1 1. W pozycji dotyczącej E 771, kolumna 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2430/1999 słowa „Janssen Animal Health BVBA” zastępuje się słowami „Janssen Pharmaceutica NV”. 2. W pozycji dotyczącej E 771, kolumna 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 418/2001 słowa „Janssen Animal Health BVBA” zastępuje się słowami „Janssen Pharmaceutica NV”. 3. W pozycji dotyczącej E 771, kolumna 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 162/2003 słowa „Janssen Animal

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 335 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 60 z 200720.12.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (  Dz.U. L 347 z 11.12.2006)

 • Dz. U. L335 - 59 z 200720.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie kontynuacji w 2008 r. rozpoczętych w 2005 r. wspólnotowych prób i analiz porównawczych nasion i materiału rozmnożeniowego Asparagus officinalis zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (1)

 • Dz. U. L335 - 57 z 200720.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/5/WE w odniesieniu do wspólnotowych prób i analiz porównawczych przeprowadzanych na nasionach oraz materiale rozmnożeniowym Asparagus officinalis zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6168) (1)

 • Dz. U. L335 - 47 z 200720.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2006/687/WE, 2006/875/WE i 2006/876/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2007 r. przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5985)

 • Dz. U. L335 - 31 z 200720.12.2007

  Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (1)

 • Dz. U. L335 - 27 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L335 - 24 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L335 - 17 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L335 - 14 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. otwierające kontyngent taryfowy na wermut i określające sposób zarządzania nim

 • Dz. U. L335 - 13 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do odstępstwa dotyczącego oddzielenia linii produkcyjnych paszy ekologicznej od linii produkcyjnych paszy nieekologicznej

 • Dz. U. L335 - 10 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L335 - 9 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1515/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych produktów mięsa drobiowego pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L335 - 8 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L335 - 7 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dz. U. L335 - 5 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L335 - 3 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L335 - 1 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.