Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 335 POZ 60

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (  Dz.U. L 347 z 11.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 335 POZ 60

L 335/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.12.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347 z dnia 11 grudnia 2006 r.) 1. Strona 1, przypis do motywu 1: zamiast: powinno być: „(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/69/WE (Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 9).”, „(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/98/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 129).”.

2. Strona 1, przypis do motywu 2: zamiast: powinno być: „(2) Dz.U. 71 z 14.4.1967, str. 1301. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 69/463/EWG (Dz.U. L 320 z 20.12.1969, str. 34).”, „(2) Dz.U. 71 z 14.4.1967, str. 1301. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 77/388/EWG.”.

3. Strona 22, art. 83: zamiast: powinno być: „… zgodnie z rozdziałem 1, …”, „… zgodnie z rozdziałem 2, …”.

4. Strona 28 art. 133, ostatni akapit, czwarta linia: zamiast: powinno być: „… w akapicie pierwszym lit. d), kiedy wymieniona dostawa towarów …”, „… w akapicie pierwszym lit. d) niniejszego artykułu, kiedy wymieniona dostawa towarów …”.

5. Strona 62, art. 379 ust. 2: zamiast: powinno być: „… a także w odniesieniu do transakcji wymienionych w załączniku X część B pkt 5, 9 i 10, …”, „… a także w odniesieniu do transakcji wymienionych w załączniku X część B pkt 1, 9 i 10, …”.

6. Strona 62, art. 383 lit. b): zamiast: powinno być: „b) międzynarodowego przewozu osób określonego w załączniku X część A pkt 10, …”, „b) międzynarodowego przewozu osób określonego w załączniku X część B pkt 10, …”.

7. Strona 65, oznaczenie rozdziału poprzedzające art. 405: zamiast: powinno być: „Rozdział 3” „Rozdział 2”.

8. Strona 79, załącznik XI, część A, pkt 2, koniec listy: po wierszu: dodaje się wiersz w brzmieniu: „Dyrektywa 2006/69/WE (Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 9) – (tylko art. 1)”, „Dyrektywa 2006/98/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 129) – (tylko art. 2 załącznika)”.

9. Strona 80, załącznik XI, część B, koniec tabeli: Po wierszu: dodaje się wiersz w brzmieniu: „Dyrektywa 2006/69/WE – 1 stycznia 2008 r.” , „Dyrektywa 2006/98/WE – 1 stycznia 2007 r.”.

10. Strona 81 i następne, załącznik XII, tabela korelacji: a) strona 82, kolumna „Niniejsza dyrektywa”, wiersz dwudziesty: zamiast: powinno być: „art. 19 ust. 1”, „art. 19 akapit pierwszy”;

b) strona 82, kolumna „ Niniejsza dyrektywa”, wiersz dwudziesty pierwszy: zamiast: powinno być: „art. 19 ust. 2”, „art. 19 akapit drugi”.

20.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/61

11. Strona 87, kolumna „Niniejsza dyrektywa”, wiersz siedemnasty: zamiast: powinno być: „art. 133 ust. 1 lit. a)–d)”, „art. 133 akapit pierwszy lit. a)–d)”.

12. Strona 88, kolumna „Dyrektywa 77/388/EWG”, wiersz szósty: zamiast: powinno być: „art. 13 część B lit. d) pkt 1–5 tiret pierwsze i drugie”, „art. 135 część B lit. d) pkt 5 tiret pierwsze i drugie”.

13. Strona 92, kolumna „Dyrektywa 77/388/EWG”, wiersz dziewiętnasty: zamiast: powinno być: „art. 24a akapit pierwszy tiret pierwsze do dwunastego”, „art. 24a akapit pierwszy tiret pierwsze do dziesiątego”.

14. Strona 92, kolumna „Dyrektywa 77/388/EWG”: po wierszu dziewiętnastym dodaje się wiersz dwudziesty w brzmieniu: „art. 24a akapit drugi”. 15. Strona 92, kolumna „Niniejsza dyrektywa”: po wierszu dziewiętnastym dodaje się wiersz dwudziesty w brzmieniu: „–”. 16. Strona 96, kolumna „Dyrektywa 77/388/EWG”, wiersz pierwszy: zamiast: powinno być: „art. 3446 ust. 3”, „art. 344 ust. 3”.

17. Strona 99, kolumna „Niniejsza dyrektywa”, wiersz piętnasty: zamiast: powinno być: „art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) i b)”, „art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) i b)”.

18. Strona 112, kolumna „Dyrektywa 77/388/EWG”, wiersz siedemnasty: zamiast: powinno być: „art. 28p ust. 7 akapit drugi tiret drugie, trzecie i czwarte”, „art. 28p ust. 7 akapit drugi tiret drugie i trzecie”.

19. Strona 112, kolumna „Niniejsza dyrektywa”, wiersz siedemnasty: zamiast: powinno być: „art. 410 ust. 2 lit. a) i b) i c)”, „art. 410 ust. 2 lit. a) i b)”.

20. Strona 115, kolumna „Inne akty”, wiersz siedemnasty: zamiast: powinno być: „załącznik XXXII część IV pkt 3 lit. a) tiret pierwsze i tiret drugie zdanie pierwsze Aktu Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii”, „załącznik XXXII część IV pkt 3 lit. a) tiret pierwsze i drugie Aktu Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii”.

21. Strona 117, kolumna „Inne akty”, wiersz piętnasty: zamiast: powinno być: „załącznik VIII ust. 7 pkt 1 akapit trzeci Aktu Przystąpienia z 2003 r.”, „załącznik VIII ust. 7 pkt 1 lit. b) akapit trzeci Aktu Przystąpienia z 2003 r.”.

22. Strona 118, kolumna „Inne akty”, wiersz dziesiąty: zamiast: powinno być: „załącznik XIII ust. 9 pkt 1 lit. a) Traktatu o Przystąpieniu z 2003 r.”, „załącznik XIII ust. 9 pkt 1 lit. a) Aktu Przystąpienia z 2003 r.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 335 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 59 z 200720.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie kontynuacji w 2008 r. rozpoczętych w 2005 r. wspólnotowych prób i analiz porównawczych nasion i materiału rozmnożeniowego Asparagus officinalis zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (1)

 • Dz. U. L335 - 57 z 200720.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/5/WE w odniesieniu do wspólnotowych prób i analiz porównawczych przeprowadzanych na nasionach oraz materiale rozmnożeniowym Asparagus officinalis zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6168) (1)

 • Dz. U. L335 - 47 z 200720.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2006/687/WE, 2006/875/WE i 2006/876/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2007 r. przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5985)

 • Dz. U. L335 - 31 z 200720.12.2007

  Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (1)

 • Dz. U. L335 - 27 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L335 - 24 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L335 - 17 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L335 - 15 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L335 - 14 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. otwierające kontyngent taryfowy na wermut i określające sposób zarządzania nim

 • Dz. U. L335 - 13 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do odstępstwa dotyczącego oddzielenia linii produkcyjnych paszy ekologicznej od linii produkcyjnych paszy nieekologicznej

 • Dz. U. L335 - 10 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L335 - 9 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1515/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych produktów mięsa drobiowego pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L335 - 8 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L335 - 7 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dz. U. L335 - 5 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L335 - 3 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L335 - 1 z 200720.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.