Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 347 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik I do Aktu przystąpienia z 2005 r.

Data ogłoszenia:2007-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 347 POZ 3

29.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik I do Aktu przystąpienia z 2005 r. (2007/857/WE)

L 347/3

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

konwencję tę należy włączyć do załącznika I do Aktu przystąpienia z 2005 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 3 ust. 6, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W załączniku I do Aktu przystąpienia z 2005 r. w pkt 1 dodaje się tiret w brzmieniu: „— Konwencja z 14 kwietnia 2005 r. o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku, oraz do pierwszego i drugiego protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 169 z 8.7.2005, str. 1).”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2007 r. W imieniu Rady R. PEREIRA

Przewodniczący

Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia z 2005 r. stanowi, że Republika Bułgarii i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów zawartych między państwami członkowskimi, wymienionych w załączniku I do Aktu przystąpienia. Państwa członkowskie podpisały w dniu 14 kwietnia 2005 r. Konwencję o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku oraz do pierwszego i drugiego protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1). Należy zapewnić przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku, oraz do pierwszego i drugiego protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w brzmieniu ustalonym przez konwencję z dnia 14 kwietnia 2005 r. W związku z tym

(2)

(3)

(1) Dz.U. C 169 z 8.7.2005, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 347 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L347 - 1 z 200729.12.2007

    Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.