Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1526/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2007-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1

Strona 1 z 4
31.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1526/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2505/96. Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W związku z tym, że okres obowiązywania kontyngentów rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2008 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i niezwłocznie wejść w życie,

(6)

W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 (1). Zapotrzebowanie Wspólnoty w zakresie produktów, do których rozporządzenie to ma zastosowanie, powinno być zaspokajane na najkorzystniejszych warunkach. W tym celu od dnia 1 stycznia 2008 r. niektóre istniejące wielkości kontyngentów taryfowych powinny zostać zwiększone lub zmniejszone, a niektóre nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe powinny być otwierane z zastosowaniem zerowych stawek celnych dla właściwych wielkości, przy jednoczesnym uniknięciu jakiegokolwiek zakłócenia rynków tych produktów. Wielkość kontyngentu w przypadku dwóch wspólnotowych kontyngentów taryfowych jest niewystarczająca, aby zaspokoić zapotrzebowanie przemysłu wspólnotowego w obecnym okresie obowiązywania kontyngentu upływającym dnia 31 grudnia 2007 r. Należy zatem zwiększyć wielkość tych kontyngentów ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. Dalsze udzielanie wspólnotowych kontyngentów taryfowych w 2008 r. na niektóre wyroby, na które cła zawieszono w 2007 r., nie leży już w interesie Wspólnoty. Wyroby te powinny zatem zostać usunięte z tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96. Z uwagi na dużą ilość zmian, których należy dokonać, w celu zachowania przejrzystości należy zastąpić cały tekst załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Dla okresu obowiązywania kontyngentu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96: — wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2603 ustala się na 6 500 ton, — wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2950 ustala się na 12 000 ton. Artykuł 3 Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96: — wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2030 ustala się na 1 500 ton,

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 728/2007 (Dz.U. L 166 z 28.6.2007, str. 1).

L 349/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2007

— wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2603 ustala się na 6 500 ton, — wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2624 ustala się na 600 ton, — wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2907 ustala się na 2 500 ton, — wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2914 ustala się na 5 000 ton, — wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2950 ustala się na 12 000 ton. Artykuł 4

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L349 - 7 z 200731.12.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1527/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.