Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 6

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 6

Strona 1 z 21
L 36/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 409 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

zachowanie żywych zasobów wodnych i ekosystemów morskich oraz zapewnienie ich zrównoważonej eksploatacji. System zarządzania przewidziany w niniejszym rozporządzeniu obejmuje działania związane z połowami zasobów rybnych Morza Śródziemnego prowadzonymi przez statki Wspólnoty na wodach wspólnotowych lub międzynarodowych, przez statki krajów trzecich w strefach połowowych państw członkowskich lub przez obywateli Unii na wodach otwartych Morza Śródziemnego. Jednak aby nie utrudniać prowadzenia badań naukowych, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do działań koniecznych przy prowadzeniu takich badań. Konieczne jest ustanowienie skutecznych ram zarządzania poprzez odpowiedni podział obowiązków pomiędzy Wspólnotę a państwa członkowskie. Zakres ścisłej ochrony pewnych gatunków morskich, którą gwarantuje już dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (4) i która ma zastosowanie do wód morskich podlegających zwierzchnictwu państw członkowskich, powinien zostać poszerzony o wody otwarte Morza Śródziemnego.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1) ma zastosowanie do Morza Śródziemnego. Na podstawie decyzji 98/392/WE (2) Rada zawarła Konwencję ONZ o prawie morza, która zawiera zasady i postanowienia dotyczące ochrony żywych zasobów morza otwartego i zarządzania nimi. Zgodnie z postanowieniami tej konwencji Wspólnota podejmuje starania na rzecz koordynacji z innymi państwami nadbrzeżnymi działań związanych z zarządzaniem żywymi zasobami wodnymi oraz ich ochroną. Na podstawie decyzji 98/416/WE (3) Wspólnota jest stroną Porozumienia w sprawie Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (zwanej dalej „GFCM”). Porozumienie w sprawie GFCM stanowi ramy współpracy regionalnej w zakresie ochrony zasobów morskich Morza Śródziemnego i zarządzania nimi, poprzez przyjmowanie zaleceń dotyczących dziedziny objętej porozumieniem w sprawie GFCM, które stają się wiążące dla umawiających się stron. Biologiczny, społeczny i gospodarczy charakter łowisk Morza Śródziemnego wymaga od Wspólnoty ustanowienia szczegółowych ram zarządzania. Wspólnota zdecydowała o stosowaniu ostrożnego podejścia w przyjmowaniu środków mających na celu ochronę i

(7)

(2)

(8)

(9)

(3)

(10) Zgodnie z decyzją Rady 1999/800/WE z dnia 22

(4)

(5)

października 1999 r. w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego obszarów szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim oraz w sprawie przyjęcia załączników do tego protokołu (konwencja barcelońska) (5), która to decyzja, oprócz przepisów dotyczących ochrony terenów mających znaczenie dla rejonu śródziemnomorskiego, przewiduje także sporządzenie wykazu gatunków ginących, zagrożonych oraz gatunków, których eksploatacja podlega regulacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 66 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 34 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/1001/WE) Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotyczącej poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010) (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 1 z 20078.2.2007

  Ainformacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.