Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/513/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLAN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 269) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 10

L 41/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/513/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLAN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 269)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/90/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zharmonizowana norma dotycząca sprzętu RLAN wykorzystującego pasmo częstotliwości 5 GHz, przyjęta przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) pod numerem EN 301 893, uwzględnia omawiane uproszczenie parametrów technicznych. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Spektrum Radiowego,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Po przyjęciu decyzji Komisji 2005/513/WE z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLAN) (2), dalsze badania nad parametrami technicznymi określonymi w decyzji wykazały, że limity maksymalnej średniej gęstości e.i.r.p. w zakresach 5 150–5 250 MHz i 5 250–5 350 MHz można wyrazić w sposób znacznie ułatwiający testowanie sprzętu w porównaniu do specyfikacji zawartych w decyzji z dnia 11 lipca 2005 r. Nowe sformułowanie parametrów technicznych ułatwiłoby zatem upowszechnianie omawianych systemów w UE. Zarówno Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), jak i Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) potwierdziły, że zmiana tych parametrów technicznych nie wpłynie na ochronę innych usług wykorzystujących ten sam zakres częstotliwości co WAS/RLAN, a w szczególności umożliwi utrzymanie całkowitych zakłóceń powodowanych przez RLAN pracujące w zakresie częstotliwości 5 150–5 350 MHz na wystarczająco niskim poziomie, tak by nie powodować zakłóceń łączności satelitarnej.

Artykuł 1 Artykuł 4 ust. 1 decyzji 2005/513/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 1. W zakresie częstotliwości 5 150–5 350 MHz systemy WAS/RLAN są ograniczone do użytkowania w pomieszczeniach z maksymalną średnią e.i.r.p. równą 200 mW. Ponadto w zakresie częstotliwości 5 150–5 350 MHz maksymalna średnia gęstość e.i.r.p. jest ograniczona do 10 mW/MHz w każdym paśmie 1 MHz.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 22.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 21 z 200713.2.2007

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji

 • Dz. U. L41 - 19 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/94/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko Rady 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L41 - 17 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L41 - 16 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/92/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L41 - 11 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady 2007/91/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dz. U. L41 - 8 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków oraz czterech zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L41 - 6 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła

 • Dz. U. L41 - 3 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.