Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 17

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

Data ogłoszenia:2007-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 17

13.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/17

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 10 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB (1) dotyczące środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii w celu wdrożenia środków nałożonych na Liberię na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 1521 (2003).

(2)

Dnia 22 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/902/WPZiB (2) przedłużające stosowanie wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB na okres kolejnych 12 miesięcy, zgodnie z rezolucją RB ONZ 1579 (2004).

(3)

Dnia 23 stycznia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/31/WPZiB (3) przedłużające na okres kolejnych 12 miesięcy stosowanie środków przewidzianych w art. 1 i 2 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB i na okres kolejnych sześciu miesięcy środki przewidziane w art. 3 i 4 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB, zgodnie z rezolucją RB ONZ 1647 (2005).

(4)

Dnia 24 lipca 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/518/WPZiB (4) wprowadzające dalsze odstępstwa od środków przewidzianych w art. 1 ust. 1 wspólnego stanowiska 2006/31/WPZiB, zgodnie z rezolucją RB ONZ 1683 (2006), i odnawiające na okres kolejnych sześciu miesięcy środki przewidziane w art. 3 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB, zgodnie z rezolucją RB ONZ 1689 (2006).

(5)

Mając na uwadze rozwój wypadków w Liberii, dnia 20 grudnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB ONZ 1731 (2006) odnawiającą na okres kolejnych 12 miesięcy środki ograniczające dotyczące broni przewidziane w pkt 2 rezolucji RB ONZ 1521 (2003) i zmienione pkt 1 i 2 rezolucji RB ONZ 1683 (2006) oraz środki ograniczające dotyczące podróżowania przewidziane w pkt 4 rezolucji RB ONZ 1521 (2003). Rezolucja RB ONZ 1731 (2006) wprowadziła także dodatkowe odstępstwo dotyczące nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego wyłącznie do użytku liberyjskiej policji i sił bezpieczeństwa.

(6)

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydowała również w rezolucji RB ONZ 1731 (2006) o odnowieniu na okres kolejnych sześciu miesięcy środków ograniczających dotyczących diamentów przewidzianych w pkt 6 rezolucji RB ONZ 1521 (2003).

(7)

Okres obowiązywania środków nałożonych wspólnym stanowiskiem 2004/137/WPZiB powinien zostać zatem przedłużony i zmieniony ze skutkiem od dnia 23 grudnia 2006 r. w celu wprowadzenia w życie rezolucji RB ONZ 1731(2006).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 40 z 12.2.2004, str. 35. 379 z 24.12.2004, str. 113. 19 z 24.1.2006, str. 38. 201 z 25.7.2006, str. 36.

(1) (2) (3) (4)

L 41/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2007

(8)

Wspólnota musi podjąć działania, aby wdrożyć niektóre z tych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Środki nałożone na mocy art. 1 i 2 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB są stosowane przez okres kolejnych 12 miesięcy, chyba że Rada postanowi inaczej, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami, które mogą zostać przyjęte w przyszłości przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Artykuł 2 Środki nałożone na mocy art. 3 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB są stosowane przez okres kolejnych sześciu miesięcy, chyba że Rada postanowi inaczej, zgodnie z odpowiednią rezolucją, która może zostać przyjęta w przyszłości przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Artykuł 3 Prócz odstępstw od stosowania przewidzianych w art. 1 ust. 2 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB i w art. 1 wspólnego stanowiska 2006/518/WPZiB, środki dotyczące broni nałożone na mocy art. 1 ust. 1 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB nie mają zastosowania do dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego innego niż nieśmiercionośna broń i amunicja przeznaczona wyłącznie do użytku członków policji i sił bezpieczeństwa rządu Liberii, którzy od momentu rozpoczęcia misji ONZ w Liberii w październiku 2003 r. poddani zostali weryfikacji oraz przeszli szkolenia, jak poinformowano z wyprzedzeniem komitet ustanowiony na mocy pkt 21 rezolucji RB ONZ 1521 (2003). Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się od dnia 23 grudnia 2006 r. do dnia 22 grudnia 2007 r. Artykuł 5 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 21 z 200713.2.2007

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji

 • Dz. U. L41 - 19 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/94/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko Rady 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L41 - 16 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/92/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L41 - 11 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady 2007/91/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dz. U. L41 - 10 z 200713.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/513/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLAN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 269) (1)

 • Dz. U. L41 - 8 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków oraz czterech zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L41 - 6 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła

 • Dz. U. L41 - 3 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.