Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła

Data ogłoszenia:2007-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 6

L 41/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 128/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 26 ust. 3 oraz art. 31 ust. 3 lit. b) i ust. 14,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 580/2004 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 580/2004 (2) określa przetwory objęte procedurą przetargową dla ustalania refundacji wywozowych. Okazuje się, że wnioski o udzielenie pozwolenia na wywóz dotyczące masła o wagowej zawartości tłuszczu równej 80 % są sporadyczne. W trosce o uproszczenie należy znieść procedurę w odniesieniu do takich produktów.

1) w art. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) naturalnego masła w blokach o masie netto co najmniej 20 kg, objętego kodem produktu ex 0405 10 19 9700;”;

2) w art. 7 skreśla się ust. 2;

(2)

W drodze odstępstwa od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3), art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 580/2004 stanowi, że pozwolenia na wywóz otrzymane zgodnie z procedurą przetargową nie podlegają przeniesieniu. W trosce o uproszczenie i ułatwienie handlu w ramach tej procedury należy znieść to odstępstwo.

3) skreśla się część 2 załącznika.

Artykuł 2 W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 581/2004 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) naturalne masło w blokach o wadze netto przynajmniej 20 kilogramów objęte kodem produktu ex 0405 10 19 9700;”.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 580/2004 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2004 (4).

zmie307 zmie292 zmie365 zmie380

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1814/2005 (Dz.U. L z 8.11.2005, str. 3). (3) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L z 21.12.2006, str. 52). (4) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 64. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1919/2006 (Dz.U. L z 28.12.2006, str. 1).

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 ust. 2 stosuje się do pozwoleń wydanych począwszy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

13.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/7

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 21 z 200713.2.2007

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji

 • Dz. U. L41 - 19 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/94/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko Rady 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L41 - 17 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L41 - 16 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/92/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L41 - 11 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady 2007/91/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dz. U. L41 - 10 z 200713.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/513/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLAN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 269) (1)

 • Dz. U. L41 - 8 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków oraz czterech zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L41 - 3 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.