Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 42 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España

Data ogłoszenia:2007-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 42 POZ 24

L 42/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2007

DECYZJA RADY z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España (2007/97/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1, uwzględniając zalecenie EBC/2006/18 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 listopada 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banco de España (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

EBC stwierdza, że zewnętrzni biegli rewidenci wybrani przez Banco de España spełniają wymagania niezbędne do ich wyznaczenia i dlatego Rada Prezesów EBC zaleca wyznaczenie Deloitte, S.L. na lata obrachunkowe 2006–2008, przy czym przyznany mandat może być następnie przedłużany w okresach rocznych do końca roku obrachunkowego 2012. Właściwe jest stosowanie się do zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji 1999/70/WE (3),

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy 13/1994 o niezależności Banco de España oraz art. 29 ust. 3 i 31 regulaminu Banco de España sprawozdania Banco de España podlegają badaniu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów zgodnie z wymogami art. 27 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego, jak również z uwzględnieniem ustawy 19/1988 w sprawie badania sprawozdań finansowych (2) w zakresie kwalifikowalności, mandatu oraz rotacji biegłych rewidentów. Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España wygaśnie po przeprowadzeniu badania za rok obrachunkowy 2005. Niezbędne jest zatem ustanowienie zewnętrznych biegłych rewidentów począwszy od roku obrachunkowego 2006. Banco de España dokonał wyboru Deloitte, S.L. jako swojego zewnętrznego biegłego rewidenta na lata obrachunkowe 2006–2008. Przyznany mandat może być następnie przedłużany w okresach rocznych do roku obrachunkowego 2012.

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 3 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie: „3. Deloitte, S.L. zostaje niniejszym zatwierdzony jako zewnętrzny biegły rewident Banco de España na lata obrachunkowe 2006–2008. Mandat ten może być następnie przedłużany w okresach rocznych do końca roku obrachunkowego 2012.”. Artykuł 2 O niniejszej decyzji zostaje powiadomiony Europejski Bank Centralny. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 283 z 21.11.2006, str. 16. (2) Ustawa zmieniona ustawą 44/2002 w sprawie środków reformy systemu finansowego.

(3) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/852/WE (Dz.U. L 331 z 29.11.2006, str. 19).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 42 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 23 z 200714.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L42 - 22 z 200714.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2001 r.

 • Dz. U. L42 - 21 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L42 - 19 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L42 - 16 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L42 - 13 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 do 9 lutego 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L42 - 8 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L42 - 3 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz pszenicy zwyczajnej i jęczmienia znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych niektórych państw członkowskich

 • Dz. U. L42 - 1 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.