Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Belgii w celu realizacji jej programu wzmocnienia w 2007 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 414)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 37

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Belgii w celu realizacji jej programu wzmocnienia w 2007 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 414)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2007/100/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Komisja przygotowała wykaz programów posterunków kontroli kwalifikujących się do wzmocnienia, w którym zawarto również szczegółowe informacje na temat objętej wnioskiem kwoty wkładu finansowego Wspólnoty dla każdego z posterunków. Informacje te zostały przeanalizowane przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 13c ust. 5 akapit szósty,

(4)

Po dokonaniu oceny programu Komisja uznała, że warunki i kryteria ustanowione w dyrektywie 2000/29/WE i w rozporządzeniu (WE) nr 998/2002 dla przyznania wkładu finansowego Wspólnoty zostały spełnione.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2000/29/WE przewiduje przyznanie państwom członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty w celu wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich.

(5)

W związku z powyższym stosowne jest przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty w celu pokrycia wydatków na wspomniany program Belgii na 2007 r.

(6) (2)

Belgia ustanowiła program w celu wzmocnienia w 2007 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich. Belgia zwróciła się również z wnioskiem o przydzielenie wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. na rzecz tego programu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 998/2002 z dnia 11 czerwca 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzania w życie przepisów odnoszących się do przydziału państwom członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty w celu wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (2).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków, które zostaną poniesione przez Belgię w 2007 r. na realizację programu wzmocnienia posterunków kontroli.

(3)

Informacje techniczne dostarczone przez Belgię umożliwiły Komisji dokładną i wszechstronną analizę sytuacji. Artykuł 2 Maksymalna kwota wkładu finansowego Wspólnoty na cel wskazany w art. 1 wynosi 48 842,63 EUR i jest zgodna z podziałem zawartym w załączniku.

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9). (2) Dz.U. L 152 z 12.6.2002, str. 16. Rozporządzenie zostało opublikowane jako rozporządzenie (WE) nr 997/2002, jednakże numer został skorygowany w sprostowaniu (Dz.U. L 153 z 13.6.2002, str. 18).

L 43/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

Artykuł 3 Wkład finansowy Komisji na rzecz programu określonego w załączniku zostaje wypłacony, wyłącznie gdy: a) zainteresowane państwo członkowskie przekaże Komisji w formie właściwej dokumentacji dowody zakupu i/lub ulepszenia urządzeń i/lub sprzętu wymienionego w programie; oraz b) zainteresowane państwo członkowskie przedłoży Komisji wniosek o wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty, zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 998/2002.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/39

ZAŁĄCZNIK PROGRAMY WZMOCNIENIA POSTERUNKÓW KONTROLI Program oraz odpowiadające wysokości wkładu finansowego Wspólnoty w 2007 r.

(EUR) Państwo członkowskie Nazwa posterunku kontroli (jednostka administracyjna, nazwa) Wydatki kwalifikowalne Maksymalny wkład finansowy Wspólnoty przy stopie 50 %

Belgia

Antwerpen Gent Liège (Bierset) Oostende Zaventem Zeebrugge

21 823,83 2 658,98 2 943,05 21 821,40 25 399,21 23 038,81 Całkowity wkład Wspólnoty

10 911,92 1 329,49 1 471,52 10 910,70 12 699,60 11 519,40 48 842,63

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 42 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącego tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L43 - 40 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 416) (1)

 • Dz. U. L43 - 35 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do grypy ptaków w Korei Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 410) (1)

 • Dz. U. L43 - 32 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w pasmach częstotliwości 2 GHz celem wdrożenia systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 409) (1)

 • Dz. U. L43 - 19 z 200715.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/7/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu, pimetrozyny, bifentryny i abamektyny (1)

 • Dz. U. L43 - 13 z 200715.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/6/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metrafenonu, bakterii Bacillus subtilis, spinosadu i tiametoksamu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L43 - 11 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1610/2006 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/98 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

 • Dz. U. L43 - 9 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wymogu zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków” (1)

 • Dz. U. L43 - 7 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L43 - 5 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L43 - 3 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dz. U. L43 - 1 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.