Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 3

Strona 1 z 52
15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/3

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dziennik Urzędowy L 407 z dnia 30 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1935/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu (1), w szczególności jego art. 27, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

państwa ze wspólnym rynkiem. Ponieważ formularz zgłoszeniowy stanowi szczegółowy kwestionariusz zgodny z obowiązującymi zasadami, konieczna jest zmiana niektórych jego części.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 794/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 (2) ustanawia obowiązkowy kompletny formularz notyfikacyjny dotyczący pomocy państwa. Określa również, jakie dodatkowe informacje potrzebne do oceny środków pomocy państwa muszą zostać udzielone w uzupełniających arkuszach informacyjnych określonych w załączniku do tego rozporządzenia. Po przyjęciu przez Komisję Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013 (3) uległy zmianie zasady stosowane przez Komisję przy ocenie zgodności środków pomocy

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. (2) Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1627/2006 (Dz.U. L 302 z 1.11.2006, str. 10). (3) Dz.U. C 319 z 27.12.2006, str. 1.

L 44/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 części III.12.A–III.12.Q otrzymują brzmienie:

„CZĘŚĆ III.12 ARKUSZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ROLNICTWA Proszę zauważyć, że niniejszy formularz zgłoszenia pomocy państwa dotyczy wyłącznie działalności związanych z produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych zgodnie z pkt 6 Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013 (1). Szczególne zasady dotyczące pomocy państwa dla rolnictwa nie mają zastosowania do środków odnoszących się do przetwarzania produktów objętych załącznikiem I na produkty nieobjęte załącznikiem I. W przypadku takich środków należy wypełnić właściwy formularz zgłoszeniowy. 1. 1.1 Produkty objęte załącznikiem I Czy środek ma zastosowanie do wymienionych niżej produktów niepodlegających jeszcze wspólnej organizacji rynku:

     

2. A.

ziemniaki inne niż ziemniaki skrobiowe, mięso końskie, kawa, korek, ocet wytwarzany z alkoholu, środek nie ma zastosowania do żadnego z tych produktów.

Działanie motywacyjne Programy pomocy

2.1. Czy pomoc w ramach programu pomocy przyznawana będzie wyłącznie w odniesieniu do działań podjętych lub usług świadczonych po ustanowieniu programu pomocy i uznaniu go przez Komisję za zgodny z Traktatem WE

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 77 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 73 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 67 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 63 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 60 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200715.2.2007

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.