Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 77

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 77

Strona 1 z 3
15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/77

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 407 z dnia 30 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1940/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 22, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia 29 marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (2), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

rozporządzenia nie stanowią inaczej. Należy zatem ujednolicić przepisy rozporządzenia (WE) nr 1556/1996 z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, jeżeli jest to właściwe.

(3)

Z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 r., należy przewidzieć dodanie wpisów w językach bułgarskim i rumuńskim na wnioskach i pozwoleniach. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1556/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(4)

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2006 (3) ustanawia szczegółowe zasady stosowania w sektorze wieprzowiny uzgodnień dotyczących przywozu przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i inne produkty rolne. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (4) ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności zasady dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz, statusu wnioskodawcy oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie to ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie do pozwoleń na przywóz wydanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1556/2006, o ile przepisy wymienionego

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 1556/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuły 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie: „Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady stosowania kontyngentów taryfowych na przywóz świeżej, schłodzonej lub zamrożonej wieprzowiny objętej kodami CN 0203 19 13 i 0203 2915, otwartych na mocy rozporządzenia (WE) nr 774/94. 2. Przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006 (*) mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej. 3. Ilość produktów korzystających z systemu określonego w ust. 1 oraz wysokość stawki celnej są ustalone w załączniku I.

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). 2 ( ) Dz.U. L 91 z 8.4.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2198/95 (Dz.U. L 221 z 19.9.1995, str. 3). (3) Dz.U. L 288 z 19.10.2006, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1711/2006 (Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 5). (4) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 73 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 67 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 63 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 60 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 3 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200715.2.2007

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.