Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 10

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 10

Strona 10 z 50

a) Artykuł 1 Przepisy ogólne Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w zakresie: a) b) c) d) e) f) informacji i promocji; informacji w sprawie wykorzystania funduszy; systemów zarządzania i kontroli; nieprawidłowości; danych osobowych; korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania zasady dodatkowości; elektronicznej wymiany danych; e) c) b)

celów oraz grup docelowych;

strategii i zakresu działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów, beneficjentów i opinii publicznej, planowanych do przeprowadzenia przez państwo członkowskie lub instytucję zarządzającą i ukierunkowanych na wymiar wartości dodanej pomocy wspólnotowej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

indykatywnego budżetu;

d)

służb administracyjnych lub podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań informacyjnych i promocyjnych;

wytycznych dotyczących oceny działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności ścieżek dotarcia i skuteczności w budowaniu świadomości społecznej o programach operacyjnych oraz o roli odgrywanej przez Wspólnotę.

g)

Artykuł 3 h) instrumentów inżynierii finansowej; i) j) kwalifikowalności wydatków na mieszkalnictwo; kwalifikowalności programów operacyjnych dla celu Europejska współpraca terytorialna. Badanie zgodności strategii komunikacji

Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca przedkładają Komisji strategię komunikacji w terminie czterech miesięcy od daty przyjęcia programu operacyjnego lub — w przypadku, gdy strategia obejmuje dwa lub więcej programów operacyjnych — od daty przyjęcia ostatniego programu.

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY WYKONAWCZE DO ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 1083/2006

W przypadku braku uwag ze strony Komisji w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania strategii komunikacji, strategię uznaje się za zgodny z art. 2 ust. 2.

Sekcja 1 Informacja i komunikacja

W przypadku przesłania uwag przez Komisję w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania strategii komunikacji, państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca przedkładają Komisji w terminie dwóch miesięcy zmodyfikowaną strategię komunikacji.

Artykuł 2 Przygotowanie strategii komunikacji 1. Strategia komunikacji oraz jej wszelkie istotne zmiany są sporządzane przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym będącym w jej kompetencjach lub przez państwo członkowskie lub w przypadku strategii obejmującej kilka lub wszystkie programy operacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub Funduszu Spójności.

W przypadku braku dalszych uwag ze strony Komisji w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania zmodyfikowanej strategii w zakresie komunikacji, uznaje się, że strategia ten może być realizowany.

W stosownych przypadkach państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca uruchamiają działania informacyjne i promocyjne przewidziane w art. 5, 6 i 7 nawet w przypadku braku ostatecznej wersji strategii komunikacji.

L 45/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

15.2.2007

Realizacja i monitorowanie strategii komunikacji 1. Instytucja zarządzająca programem operacyjnym przekazuje komitetowi monitorującemu informacje na temat: a) b) c) strategii komunikacji i postępów w jego realizacji;

2. Instytucja zarządzająca dostarcza potencjalnym beneficjentom jasnych i szczegółowych informacji dotyczących przynajmniej:

a)

warunków kwalifikowalności do otrzymania dofinansowania w ramach programu operacyjnego;

b) przeprowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych; wykorzystanych narzędzi i kanałów komunikacji. c)

procedur rozpatrywania wniosków o dofinansowanie oraz czasu trwania poszczególnych procedur;

kryteriów wyboru operacji do dofinansowania;

Instytucja zarządzająca udostępnia komitetowi monitorującemu przykłady przeprowadzonych działań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.