Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 11

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 11

Strona 11 z 50

2. Roczne i końcowe sprawozdania z realizacji programu operacyjnego, o których mowa w art. 67 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, obejmują: a) przykłady działań informacyjnych i promocyjnych przeprowadzonych w ramach realizacji strategii komunikacji dla właściwego programu; uzgodnienia dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. d), obejmujące, w stosownych przypadkach, adresy stron internetowych zawierające odpowiednie dane. zakres istotnych modyfikacji strategii komunikacji.

d)

punktów kontaktowych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, w których można uzyskać informacje na temat programów operacyjnych.

Ponadto instytucja zarządzająca informuje potencjalnych beneficjentów o ogłoszeniach, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. d).

b)

3. Podczas realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, instytucja zarządzająca współpracuje, zgodnie z krajowymi przepisami i praktykami, z przynajmniej jednym z poniższych podmiotów, posiadającym stosowne zdolności do szerokiego rozpowszechniania informacji, o których mowa w ust. 2:

a)

władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju;

c)

Roczne sprawozdanie z realizacji za rok 2010 oraz końcowe sprawozdanie z realizacji zawierają rozdział poświęcony ocenie rezultatów działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności ścieżek dotarcia i skuteczności w budowaniu świadomości społecznej o programach operacyjnych oraz o roli odgrywanej przez Wspólnotę, zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. e). 3. Środki podjęte do celów realizacji, monitorowania i oceny strategii komunikacji są stosowne do zakresu działań informacyjnych i promocyjnych określonych w strategii komunikacji.

b)

stowarzyszenia handlowe i zawodowe;

c)

partnerów społecznych i gospodarczych;

d)

organizacje pozarządowe;

e)

organizacje przedsiębiorców;

Artykuł 5 Działania informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów 1. Instytucja zarządzająca zapewnia, zgodnie ze strategią komunikacji, szerokie rozpowszechnianie informacji o programie operacyjnym łącznie ze wskazaniem wkładu finansowego właściwych funduszy oraz zapewnia dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym stronom. Instytucja zarządzająca zapewnia ponadto możliwie najszersze rozpowszechnienie informacji o możliwościach dofinansowania z połączonych środków pomocy Wspólnoty i państwa członkowskiego w ramach programu operacyjnego.

f)

centra informacji europejskiej jak również przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich;

g)

instytucje oświatowe.

Artykuł 6 Działania informacyjne skierowane do beneficjentów

Instytucja zarządzająca informuje beneficjentów o tym, że wyrażenie zgody na otrzymanie dofinansowania oznacza również zgodę na umieszczenie ich na liście beneficjentów ogłaszanej na mocy art. 7 ust. 2 lit. d).

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 7

L 45/13

Obowiązki instytucji zarządzającej w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej 1. Instytucja zarządzająca zapewnia, że działania informacyjne i promocyjne są realizowane zgodnie ze strategią komunikacji oraz mają na celu możliwie największego nagłośnienia w środkach masowego przekazu poprzez wykorzystanie różnych form i metod komunikacji na właściwym poziomie terytorialnym. 2. Instytucja zarządzająca odpowiedzialna jest za przeprowadzenie przynajmniej następujących działań informacyjnych i promocyjnych: a) kampania informacyjna poświęcona uruchomieniu nowego programu operacyjnego, nawet w przypadku braku ostatecznej wersji strategii komunikacji; przynajmniej raz w roku kampania informacyjna o szerokim zasięgu — zgodnie ze strategią komunikacji — poświęcona efektom jednego lub kilku programów operacyjnych w tym, w stosownych przypadkach, dużych projektów; umieszczenie przed siedzibą każdej instytucji zarządzającej flagi Unii Europejskiej na okres jednego tygodnia od dnia 9 maja; ogłoszenie w formie elektronicznej, lub innej, wykazu beneficjentów, tytułów operacji i przyznanych im kwot finansowania publicznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.