Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 12

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 12

Strona 12 z 50

Na tablicy podaje się rodzaj i tytuł operacji oraz informacje, o których mowa w art. 9. Informacje te zajmują co najmniej 25 % powierzchni tablicy. 3. Beneficjent, w trakcie realizacji operacji, umieszcza tablicę informacyjną w każdym miejscu realizacji operacji spełniającej następujące warunki: a) całkowity wkład publiczny do operacji przekracza 500 000 EUR; operacja dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych.

b)

Informacje, o których mowa w art. 9 zajmują co najmniej 25 % powierzchni tablicy. Po zakończeniu realizacji operacji tablicę zastępuje się stałą tablicą pamiątkową, o której mowa w ust. 2. 4. Jeżeli operacja jest finansowana w ramach programu operacyjnego współfinansowanego z EFS a także, w stosownych przypadkach, jeżeli operacja otrzymuje finansowanie w ramach EFRR lub Funduszu Spójności, beneficjent jest odpowiedzialny za poinformowanie o tym finansowaniu wszystkich uczestników operacji. Beneficjent informuje w sposób wyraźny o fakcie, że realizowana operacja została wybrana w ramach programu operacyjnego współfinansowanego z EFS, EFRR lub Funduszu Spójności. Jakikolwiek dokument odnoszący się do operacji, w tym zaświadczenie o udziale lub innego rodzaju, zawiera informację o współfinansowaniu programu operacyjnego z EFS lub, w stosownych przypadkach, z EFRR lub Funduszu Spójności.

b)

c)

d)

Uczestnicy operacji w ramach EFS nie są wymieniani.

Artykuł 9 Artykuł 8 Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej 1. Beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy poprzez wykorzystanie narzędzi i kanałów określonych w ust. 2, 3 i 4. 2. Beneficjent umieszcza na stałe widoczną i dużych wymiarów tablicę pamiątkową nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu operacji spełniającej następujące warunki: a) całkowity wkład publiczny do operacji przekracza 500 000 EUR; operacja dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych. Schemat działań informacyjnych i promocyjnych dla realizowanych operacji Wszystkie działania informacyjne i promocyjne skierowane do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej zawierają, co najmniej: a) emblemat Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w załączniku I oraz odniesienie do Unii Europejskiej; odniesienie do właściwego funduszu: (i) dla EFRR: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”;

b)

(ii) dla Funduszu Spójności: „Fundusz Spójności”; b) (iii) dla EFS: „Europejski Fundusz Społeczny”;

L 45/14 c)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Sekcja 3 Systemy zarządzania i kontroli

15.2.2007

hasło określone przez instytucję zarządzającą, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, najlepiej wraz z wyrażeniem: „Inwestujemy w waszą przyszłość”.

Przepisy zawarte w lit. b) i c) nie mają zastosowania do małych materiałów promocyjnych.

Artykuł 12 Instytucje pośredniczące W przypadku gdy jedno lub więcej zadań instytucji zarządzającej lub instytucji certyfikującej jest wykonywanych przez instytucję pośredniczącą, stosowne uzgodnienia zostają formalnie ujęte na piśmie. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej stosuje się również do instytucji pośredniczącej.

Artykuł 10 Sieci współpracy i wymiana doświadczeń

1. Każda instytucja zarządzająca wyznacza osoby kontaktowe odpowiedzialne za informacje i promocję oraz informuje o tym Komisję. Ponadto państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedną osobę kontaktową dla wszystkich programów operacyjnych.

Artykuł 13 2. Mogą być tworzone sieci wspólnotowe obejmujące osoby określone w ust. 1 w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk, w tym wyników realizacji strategii komunikacji, a także wymiany doświadczeń w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z niniejszą sekcją.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.