Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 13

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 13

Strona 13 z 50

Instytucja zarządzająca 1. Do celów wyboru i zatwierdzania operacji zgodnie z art. 60 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 instytucja zarządzająca jest odpowiedzialna za udzielenie beneficjentom informacji o szczegółowych warunkach dotyczących dostaw towarów lub usług w ramach operacji, planu finansowego, terminu realizacji oraz dotyczących obowiązku przechowywania i przedkładania danych finansowych i innych informacji. Przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu instytucja zarządzająca weryfikuje czy beneficjent posiada wystarczające zdolności do wypełnienia przedmiotowych warunków. 2. Weryfikacje przeprowadzane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 60 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 dotyczą, stosownie do potrzeb, aspektów formalnych, finansowych, technicznych i rzeczowych operacji. Weryfikacje te mają na celu upewnienie się, że zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione, towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z decyzją o dofinansowaniu, wnioski o płatność składane przez beneficjentów są prawidłowe oraz że operacja i wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Obejmują one procedury eliminujące możliwość równoległego finansowania wydatków z innych programów wspólnotowych lub krajowych lub w ramach innych okresów programowania. Weryfikacje obejmują następujące procedury: a) weryfikacje formalne w odniesieniu do każdego wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta; weryfikacje na miejscu operacji.

3. Wymiany doświadczeń w dziedzinie informacji i promocji mogą być wspierane poprzez pomoc techniczną udzielaną w ramach art. 45 rozporządzenia nr 1083/2006.

Sekcja 2 Informacje na temat wykorzystania funduszy

Artykuł 11 Indykatywny podział wykorzystania funduszy

1. Państwa członkowskie przedkładają Komisji indykatywny podział, według kategorii planowanego wykorzystania funduszy na poziomie programu operacyjnego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz w art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, zgodnie z częściami A i B załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

2. Roczne i końcowe sprawozdania z realizacji, o których mowa w art. 67 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 zawierają na poziomie programu operacyjnego zaktualizowane informacje na temat skumulowanego wkładu funduszy do operacji, w podziale na kategorie, od uruchomienia programu operacyjnego. Przedmiotowe informacje przedstawiane są dla każdej kombinacji kodów, zgodnie z częściami A i C załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

b)

3. Dane przekazane przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1 i 2 są wykorzystywane przez Komisję wyłącznie w celach informacyjnych.

3. W przypadku gdy na mocy ust. 2 lit. b) weryfikacje na miejscu dla programu operacyjnego przeprowadzone są na wybranej próbie, instytucja zarządzająca przechowuje dokumentację opisującą i uzasadniającą metodę doboru próby oraz identyfikującą wybrane do celów weryfikacji operacje i transakcje.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej c)

L 45/15

Instytucja zarządzająca określa wielkość próby w celu osiągnięcia wystarczającej pewności, co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków, uwzględniając określony przez siebie poziom ryzyka dla właściwego rodzaju beneficjentów i stosownej operacji. Instytucja zarządzająca corocznie poddaje przeglądowi metodę doboru próby. 4. Instytucja zarządzająca ustanawia w formie pisemnej normy i procedury weryfikacji przeprowadzanych zgodnie z ust. 2 oraz przechowuje dokumentację dotyczącą każdej weryfikacji, z wyszczególnieniem przeprowadzonych działań, daty i wyników weryfikacji oraz środków następczych w odniesieniu do wykrytych nieprawidłowości. 5. W przypadkach, w których instytucja zarządzająca jest również beneficjentem w ramach programu operacyjnego, uzgodnienia dotyczące weryfikacji, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, zapewniają odpowiednie rozdzielenie funkcji zgodnie z art. 58 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.