Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 14

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 14

Strona 14 z 50

umożliwia weryfikację stosowania kryteriów wyboru ustanowionych przez komitet monitorujący program operacyjny,

d)

obejmuje w odniesieniu do każdej operacji, stosownie do potrzeb, specyfikacje techniczne, plan finansowy, dokumenty dotyczące przyznania pomocy, dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdania z przeprowadzonych weryfikacji i audytów.

Artykuł 16 Audyty operacji

Artykuł 14 Zapisy księgowe 1. Zapisy księgowe odnoszące się do operacji oraz dane odnoszące się do procesu realizacji, o których mowa w art. 60 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zawierają informacje określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Instytucja zarządzająca, instytucja certyfikująca, instytucja audytowa oraz podmioty, o których mowa w art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, mają dostęp do tych informacji. 2. Na pisemny wniosek Komisji państwo członkowskie przekazuje Komisji informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie piętnastu dni roboczych od momentu otrzymania wniosku lub w innym uzgodnionym terminie, w celu przeprowadzenia audytu dokumentacji i audytu na miejscu.

1. Audyty, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, przeprowadza się w każdym dwunastomiesięcznym okresie, począwszy od dnia 1 lipca 2008 r. na próbie operacji wybranej zgodnie z metodą ustanowioną lub zatwierdzoną przez instytucją audytową zgodnie z art. 17 niniejszego rozporządzenia.

Audyty przeprowadza się na miejscu w oparciu o dokumentację i dane będące w posiadaniu beneficjenta.

2. Audyty mają na celu weryfikację, czy spełnione są następujące warunki:

a)

operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów;

b) Artykuł 15 Ścieżka audytu c) Do celów art. 60 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ścieżkę audytu uznaje się za właściwą, jeżeli w odniesieniu do stosownego programu operacyjnego spełnia następujące kryteria: d) a) umożliwia stwierdzenie zgodności łącznych kwot poświadczonych Komisji ze szczegółowymi zapisami księgowymi oraz dokumentami dowodowymi, będącymi w posiadaniu instytucji certyfikującej, instytucji zarządzającej, i instytucji pośredniczących i beneficjentów, dotyczącymi operacji współfinansowanych w ramach programu operacyjnego; umożliwia weryfikację dokonania płatności wkładu publicznego na rzecz beneficjenta;

wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;

wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;

wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

b)

3. W przypadku gdy stwierdzone problemy wydają się mieć charakter systemowy i w związku z tym pociągają za sobą ryzyko dla innych operacji w ramach programu operacyjnego, instytucja audytowa zapewnia przeprowadzanie dalszego badania w tym, w razie potrzeby, z dodatkowymi audytami, w celu ustalenia skali problemów. Niezbędne działania zapobiegawcze i naprawcze podejmowane są przez właściwe podmioty.

L 45/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

4. Wyłącznie wydatki wchodzące w zakres audytu wykonywanego na podstawie ust. 1 zostają zaliczone na poczet wartości wydatków poddanych audytowi przedstawianych w tabelach zawartych w załączniku VI pkt 9 i załączniku VIII pkt 9.

6. Instytucja audytowa formułuje wnioski na podstawie wyników audytów uzupełniającej próby i przedkłada je Komisji w rocznym sprawozdaniu audytowym. W przypadku gdy liczba wykrytych nieprawidłowości jest wysoka lub stwierdzono nieprawidłowości systemowe, instytucja audytowa dokonuje analizy ich znaczenia i podejmuje niezbędne działania, w tym formułuje odpowiednie zalecenia, które zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu audytowym. Wyniki audytów uzupełniającej próby oraz próby losowej analizowane są oddzielnie. W szczególności nieprawidłowości stwierdzone w ramach próby dodatkowej nie są brane pod uwagę przy obliczaniu poziomu błędów próby losowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.