Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 15

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 15

Strona 15 z 50

Artykuł 17 Dobór próby 1. Próba operacji, które mają zostać zbadane każdego roku, opiera się w pierwszej kolejności na metodzie statystycznego losowego doboru próby, jak określono w ust. 2, 3 i 4. Dodatkowe operacje mogą zostać wybrane jako próba uzupełniająca, jak określono w ust. 5 i 6. 2. Metoda stosowana w celu wyboru próby oraz wyciągnięcia wniosków z wyników audytów uwzględnia uznane w skali międzynarodowej standardy audytu oraz musi być należycie udokumentowana. Biorąc pod uwagę kwotę wydatków, ilość i rodzaj operacji oraz inne istotne czynniki, instytucja audytowa określa odpowiednią metodę statystycznego losowego doboru próby, która ma być stosowana. Techniczne parametry próby określa się zgodnie z załącznikiem IV. 3. Próbę, która ma być poddawana audytowi w każdym dwunastomiesięcznym okresie, wybiera się wśród operacji dla których, w ciągu roku poprzedzającego rok, w którym roczne sprawozdanie audytowe na podstawie art. 18 ust. 2 jest przedkładane Komisji, wydatki zostały zadeklarowane Komisji w ramach programu operacyjnego lub — w stosownych przypadkach — w ramach programów operacyjnych objętych wspólnym systemem zarządzania i kontroli, zgodnie z art. 18 ust. 2. W odniesieniu do pierwszego dwunastomiesięcznego okresu, instytucja audytowa może zdecydować o zgrupowaniu operacji, dla których wydatki zostały zadeklarowane Komisji w 2007 i 2008 r. jako podstawy wyboru operacji do audytu. 4. Instytucja audytowa formułuje wnioski na podstawie wyników audytów dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji w trakcie roku, o którym mowa w ust. 3, i przedkłada je Komisji w rocznym sprawozdaniu audytowym. Dla programów operacyjnych, dla których projektowany poziom błędów znajduje się powyżej poziomu istotności, instytucja audytowa dokonuje analizy jego znaczenia i podejmuje niezbędne działania, w tym formułuje odpowiednie zalecenia, które zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu audytowym. 5. Instytucja audytowa poddaje regularnemu przeglądowi zakres objęty próbą losową, mając na uwadze w szczególności potrzebę uzyskania wystarczającego zapewnienia audytowego w odniesieniu do deklaracji składanych przy częściowym i końcowym zamknięciu każdego programu operacyjnego. Instytucja ta podejmuje decyzję w oparciu o profesjonalny osąd, czy niezbędne jest przeprowadzenie audytu na podstawie uzupełniającej próby operacji w celu uwzględnienia ustalonych specyficznych czynników ryzyka oraz zagwarantowania, w odniesieniu do każdego programu, wystarczającego objęcia poszczególnych rodzajów operacji, beneficjentów, instytucji pośredniczących i osi priorytetowych.

Artykuł 18 Dokumenty przedstawiane przez instytucję audytową 1. Strategię audytu, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, określa się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do niniejszego rozporządzenia. Strategia ta jest aktualizowana i poddawana przeglądowi corocznie, a w razie potrzeby również w trakcie roku. 2. Roczne sprawozdanie audytowe oraz opinia, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, opierają się na audytach systemów i audytach operacji przeprowadzanych na mocy art. 62 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia zgodnie ze strategią audytu oraz sporządzane są zgodnie ze wzorami zawartymi w załącznikach VI i VII do niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do programów operacyjnych w ramach celu Europejska współpraca terytorialna roczne sprawozdanie audytowe i opinia obejmują wszystkie państwa członkowskie objęte programem. 3. Deklaracja zamknięcia, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, opiera się na pracy audytowej przeprowadzonej przez instytucję audytową lub na jej odpowiedzialność zgodnie ze strategią audytu. Deklarację zamknięcia i końcowe sprawozdanie audytowe sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.