Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 17

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 17

Strona 17 z 50

Opis systemów zarządzania i kontroli dla programów operacyjnych, o których mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zawiera informacje, o których mowa w art. 58 tego rozporządzenia, w odniesieniu do każdego programu operacyjnego, jak również informacje określone w art. 22, 23 i, w stosownych przypadkach, w art. 24 niniejszego rozporządzenia. Informacje te przedkładane są zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku XII. 2. Opis systemów zarządzania i kontroli dla programów operacyjnych w ramach celu Europejska współpraca terytorialna dostarczany jest przez państwo członkowskie, na terytorium którego mieści się siedziba instytucji zarządzającej.

b)

mikrofilmy dokumentów oryginalnych;

c)

elektroniczne kopie dokumentów oryginalnych;

d)

dokumenty istniejące wyłącznie w postaci elektronicznej.

5. Procedura poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przechowywanych na powszechnie dopuszczalnych nośnikach danych jest ustanawiana przez podmioty krajowe i zapewnia, że przechowywane kopie są zgodne z przepisami krajowymi i stanowią wiarygodną podstawę dla prac audytowych.

L 45/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 22 c)

15.2.2007

Informacje dotyczące instytucji zarządzającej, instytucji certyfikującej i instytucji pośredniczących W odniesieniu do instytucji zarządzającej instytucji certyfikującej oraz każdej instytucji pośredniczącej, państwa członkowskie dostarczają Komisji następujących informacji: a) b) opis powierzonych im zadań; e) schemat organizacyjny każdej instytucji, opis podziału zadań między poszczególnymi komórkami lub wewnątrz tychże komórek oraz indykatywną liczbę etatów; procedury w zakresie wyboru i zatwierdzania operacji; procedury w zakresie gromadzenia, weryfikacji oraz zatwierdzania wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, a w szczególności zasady i procedury w zakresie weryfikacji, o których mowa w art. 13, a także procedury w zakresie zlecania, wykonywania oraz księgowania płatności na rzecz beneficjentów; procedury w zakresie sporządzania deklaracji wydatków oraz ich poświadczania i przedkładania Komisji; odesłanie do pisemnych procedur stanowionych do celów stosowania przepisów lit. c), d) i e); zasady kwalifikowalności ustanowione przez państwo członkowskie i mające zastosowanie do programów operacyjnych;

procedury monitorowania wdrożenia rekomendacji i przeprowadzenia działań naprawczych wynikających ze sprawozdań audytowych;

d)

w stosownych przypadkach, procedury w zakresie nadzoru przez instytucję audytową prac innych podmiotów przeprowadzających audyty dotyczące programów operacyjnych;

procedury w zakresie sporządzania rocznego sprawozdania audytowego oraz deklaracji zamknięcia.

c) d)

Artykuł 24 Opis systemów zarządzania i kontroli w ramach celu Europejska współpraca terytorialna

Poza informacjami określonymi w art. 21, 22 i 23, opis systemów zarządzania i kontroli obejmuje rozwiązania uzgodnione między państwami członkowskimi w następujących celach:

e)

a)

f)

zapewnienie instytucji zarządzającej dostępu do wszystkich informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z art. 60 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;

g)

b)

h) system ustanowiony w celu przechowywania zapisów księgowych odnoszących się do operacji oraz danych odnoszących się do procesu realizacji, o których mowa w art. 14 ust. 1.

zapewnienie instytucji certyfikującej dostępu do wszystkich informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006;

c)

Artykuł 23 Informacje dotyczące instytucji audytowej i podmiotów przeprowadzających audyty d) W odniesieniu do instytucji audytowej i jednostek, o których mowa w art. 62 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.