Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 19

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 19

Strona 19 z 50

Artykuł 26 Odstępstwa dotyczące programów operacyjnych, o których mowa w art. 74 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 1. Dla programów operacyjnych, w odniesieniu do których państwa członkowskie skorzystały z możliwości, o której mowa w art. 74 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zastosowanie mają ust. od 2 do 5 niniejszego artykułu. 2. Weryfikacje, o których mowa w art. 13 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, przeprowadzane są przez krajowy podmiot, o którym mowa w art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 3. Audyty operacji, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, przeprowadzane są zgodnie z procedurami krajowymi i nie mają do nich zastosowania przepisy art. 16 i 17 niniejszego rozporządzenia. 4. Przepisy art. 18 ust. 2–5 niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie mutatis mutandis w odniesieniu do sporządzania dokumentów wydawanych przez krajowy podmiot, o którym mowa w art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 5. Roczne sprawozdanie audytowe oraz roczna opinia sporządzane są zgodnie z wzorami zawartymi odpowiednio w załącznikach VI i VII do niniejszego rozporządzenia. Zobowiązania określone w art. 20 ust. 2 wykonywane są przez krajowe podmioty, o których mowa w art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. b)

c)

d)

Artykuł 28 Wstępna sprawozdawczość — odstępstwa 1. Bez uszczerbku dla innych zobowiązań przewidzianych w art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w terminie dwóch miesięcy od upływu każdego kwartału państwa członkowskie przekazują Komisji sprawozdania o nieprawidłowościach będących przedmiotem wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego.

(1) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 49. (2) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, str. 1.

L 45/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

W tym sprawozdaniu państwa członkowskie każdorazowo dostarczają szczegółowych informacji w odniesieniu do następujących aspektów: a) fundusz, cel, program operacyjny, oś priorytetowa i operacja oraz wspólny kod identyfikacyjny (CCI); przepis, który został naruszony;

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, następujące przypadki nie podlegają obowiązkowi zgłaszania: a) przypadki, w których nieprawidłowość polega jedynie na częściowym lub całkowitym zaniechaniu realizacji operacji w ramach współfinansowanego programu operacyjnego, na skutek upadłości beneficjenta; przypadki zgłaszane instytucjom zarządzającym lub certyfikującym przez beneficjenta z własnej woli i przed wykryciem przez właściwe podmioty, przed lub po dokonaniu płatności z wkładu publicznego. przypadki wykryte i skorygowane przez instytucję zarządzającą lub instytucję certyfikującą przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności ze środków publicznych na rzecz beneficjenta, przed umieszczeniem przedmiotowych wydatków w przekazanej Komisji deklaracji wydatków oraz w odniesieniu.

b) c)

b) data otrzymania i źródło pierwszej informacji prowadzącej do podejrzenia o zaistnieniu nieprawidłowości; praktyki prowadzące do powstania nieprawidłowości; w stosownych przypadkach, czy praktyki te dają podstawy do podejrzenia nadużycia; sposób wykrycia nieprawidłowości; w stosownych przypadkach, zagrożone państwa członkowskie i państwa trzecie;

d) e)

c)

f) g)

Jednakże istnieje obowiązek zgłaszania wszystkich nieprawidłowości poprzedzających upadłość oraz przypadki podejrzewanych nadużyć. 3. W przypadku gdy niektóre z informacji, o których mowa w ust. 1, a zwłaszcza informacje dotyczące praktyk stosowanych przy dopuszczeniu się nieprawidłowości oraz sposobu ich wykrycia nie są dostępne, państwa członkowskie w miarę możliwości dostarczają brakujące informacje w momencie przekazywania Komisji kolejnych kwartalnych sprawozdań dotyczących nieprawidłowości. 4. Nieprawidłowości związane z programami operacyjnymi w ramach celu Europejska współpraca terytorialna zgłaszane są przez państwo członkowskie, w którym wydatki są ponoszone przez beneficjenta w związku z realizacją operacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.