Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 20

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 20

Strona 20 z 50

Państwo członkowskie równocześnie informuje instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą dla danego programu i instytucję audytową. 5. Jeżeli krajowe przepisy zawierają klauzulę o zachowaniu poufności dochodzeń, przekazanie tych informacji następuje za zgodą właściwego organu sądowego. 6. W przypadku gdy państwo członkowskie nie ma żadnych nieprawidłowości do zgłoszenia na podstawie ust. 1, informuje o tym fakcie Komisję w terminie określonym w tym ustępie.

h) okres lub moment, w którym popełniono nieprawidłowość; i) władze lub podmioty krajowe, które sporządziły oficjalne sprawozdanie o nieprawidłowościach oraz władz odpowiedzialnych za podjęcie administracyjnych lub sądowych działań następczych; data dokonania wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego; wskazanie sprawcy ich powstania osób fizycznych i prawnych oraz wszelkich innych podmiotów, z wyjątkiem przypadku gdy informacje te nie są istotne do celów zwalczania nieprawidłowości, ze względu na charakter danej nieprawidłowości; całkowity budżet i wkład publiczny zatwierdzone dla operacji oraz podział kwoty współfinansowania operacji pomiędzy Wspólnotę i państwo członkowskie;

j)

k)

l)

m) zagrożona nieprawidłowościami kwota wkładu publicznego oraz odpowiadająca kwota wkładu wspólnotowego; n) w przypadku gdy nie dokonano żadnej płatności z tytułu wkładu publicznego na rzecz osób lub innych podmiotów, o których mowa w lit. k), kwoty, które zostałyby nienależnie wypłacone, w przypadku gdyby nieprawidłowość nie została wykryta; o) ewentualne zawieszenie płatności i możliwości odzyskania kwot;

Artykuł 29 Sytuacje pilne Każde państwo członkowskie niezwłocznie zgłasza Komisji i, w razie potrzeby, innym właściwym państwom członkowskim, wszelkie wykryte nieprawidłowości lub podejrzenie ich wystąpienia, jeżeli istnieją obawy, że mogą one mieć w bardzo krótkim czasie negatywne oddziaływanie poza jego terytorium lub gdy w związku z nimi wystąpiły nowe nieprawidłowe praktyki.

p) rodzaj nieprawidłowych wydatków.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 30 e)

L 45/21

Składanie sprawozdań z działań następczych — nieodzyskanie środków 1. W okresie dwóch miesięcy po upływie każdego kwartału, państwa członkowskie informują Komisję, odnosząc się do wszelkich wcześniejszych sprawozdań, na mocy art. 28, o wszczętych postępowaniach w następstwie zgłoszonych nieprawidłowości oraz o ważnych zmianach z nich wynikających. Informacje te obejmują co najmniej: a) b) kwoty, które odzyskano lub spodziewa się ich odzyskania; wszelkie środki tymczasowe podjęte przez państwa członkowskie w celu zapewnienia odzyskania kwot nienależnie wypłaconych; postępowanie sądowe lub administracyjne wszczęte w celu odzyskania kwot nienależnie wypłaconych i nałożenia sankcji; przyczyny ewentualnego odzyskiwania; zaniechania procedur

krótki opis działań podjętych przez państwo członkowskie w celu odzyskania przedmiotowej kwoty, ze wskazaniem odnośnych terminów.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja może wyraźnie zażądać od państwa członkowskiego kontynuacji procedury odzyskiwania.

Artykuł 31 Przekazanie informacji drogą elektroniczną Informacje określone w art. 28 i 29 oraz art. 30 ust. 1 przekazuje się, o ile to możliwe, drogą elektroniczną, za pomocą bezpiecznego połączenia, przy użyciu modułu opracowanego w tym celu przez Komisję.

c)

Artykuł 32 Zwrot kosztów sądowych W przypadku gdy na wyraźny wniosek Komisji, właściwe władze państwa członkowskiego podejmą decyzję o rozpoczęciu lub kontynuacji postępowania sądowego w celu odzyskania kwot nienależnie wypłaconych, Komisja może zobowiązać się do zwrotu państwu członkowskiemu całości lub części kosztów sądowych wynikających bezpośrednio z postępowania sądowego, pod warunkiem przedstawienia dowodów księgowych nawet, jeśli postępowanie nie zakończy się pomyślnie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.