Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 21

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 21

Strona 21 z 50

d)

e)

ewentualne zakończenie postępowania karnego.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o decyzjach administracyjnych lub orzeczeniach sądowych lub ich głównych ustaleniach dotyczących zakończenia procedur i określają w szczególności, czy stwierdzone praktyki dają podstawy do podejrzewania nadużycia finansowego czy też nie. W przypadku, o którym mowa w lit. d), państwa członkowskie, o ile to możliwe, powiadamiają Komisję przed podjęciem stosownej decyzji. 2. Jeżeli według państwa członkowskiego odzyskanie kwoty nie jest wykonalne lub prawdopodobne, państwo członkowskie przekazuje Komisji stosowne zawiadomienie ze wskazaniem wysokości kwoty niemożliwej do odzyskania oraz przesłanek, w oparciu o które została podjęta decyzja o podziale straty finansowej zgodnie z art. 70 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Informacje te muszą być wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji w możliwie najkrótszym terminie, po przeprowadzeniu konsultacji z władzami właściwych państw członkowskich. Informacje te muszą obejmować przynajmniej: a) b) c) d) kopię decyzji o przyznaniu dofinansowania; datę ostatniej płatności na rzecz beneficjenta; kopię zlecenia windykacji; w przypadku upadłości, które należy zgłaszać na mocy art. 28 ust. 2, kopię dokumentu potwierdzającego niewypłacalność beneficjenta;

Artykuł 33 Kontakty z państwami członkowskimi 1. Komisja utrzymuje odpowiednie kontakty z właściwymi państwami członkowskimi w celu uzupełniania dostarczonych informacji o nieprawidłowościach określonych w art. 28, postępowaniach zgodnie z art. 30 oraz, w szczególności, o możliwości odzyskania kwot. 2. Niezależnie od kontaktów, o których mowa w ust. 1, Komisja informuje państwa członkowskie o przypadkach, w których charakter nieprawidłowości może sugerować możliwość wystąpienia identycznych lub podobnych praktyk w innych państwach członkowskich. 3. Komisja organizuje spotkania informacyjne na poziomie wspólnotowym dla przedstawicieli państw członkowskich w celu wspólnego przeanalizowania informacji uzyskanych zgodnie z art. 28, art. 29 i 30 oraz ust. 1 niniejszego artykułu. Badanie koncentruje się na wnioskach, które można wyciągnąć z tych informacji w związku z nieprawidłowościami, środkami zapobiegawczymi i postępowaniem sądowym. 4. Na żądanie państwa członkowskiego lub Komisji, państwa członkowskie i Komisja konsultują się nawzajem w celu usunięcia wszelkich luk prawnych szkodliwych dla interesów Wspólnoty, które wyjdą na jaw w czasie stosowania obowiązujących przepisów.

L 45/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 34 Sekcja 5 Dane osobowe

15.2.2007

Wykorzystanie informacji Komisja może wykorzystać wszelkie informacje o charakterze ogólnym lub operacyjnym przekazane przez państwa członkowskie na mocy niniejszego rozporządzenia w celu przeprowadzenia analiz ryzyka i opracowania, na podstawie uzyskanych informacji, sprawozdania i systemów wczesnego ostrzegania służących bardziej efektywnej identyfikacji ryzyka.

Artykuł 37 Ochrona danych osobowych 1. Państwa członkowskie i Komisja podejmują wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze w zakresie nieuprawnionego ujawnienia lub udostępnienia informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1, informacji zebranych przez Komisję w trakcie jej audytów i informacji, o których mowa w sekcji 4. 2. Informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1, wraz z informacjami zebranymi przez Komisję w trakcie jej audytów, są wykorzystywane przez Komisję wyłącznie do celów wypełniania obowiązków wynikających z art. 72 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Europejski Trybunał Obrachunkowy i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych mają dostęp do tych informacji. 3. Informacje wskazane w sekcji 4 są udostępniane wyłącznie osobom z państw członkowskich lub instytucji Wspólnoty, które z racji swoich obowiązków mają do nich dostęp, za wyjątkiem wyraźnej zgody państwa członkowskiego udostępniającego informacji. 4. Wszelkie dane osobowe zawarte w informacjach, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. d), są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w tym artykule.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.