Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 22

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 22

Strona 22 z 50

Artykuł 35 Dostarczanie informacji komitetom Komisja systematycznie informuje państwa członkowskie w ramach Komitetu Doradczego ds. Koordynacji w Zakresie Nadużyć Finansowych ustanowionego decyzją Komisji 94/140/WE (1), o szacunkowej wielkości środków, których dotyczą wykryte nieprawidłowości oraz o poszczególnych kategoriach nieprawidłowości w podziale na rodzaj i liczbę. Komitety, o których mowa w art. 103 i 104 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, również są informowane.

Artykuł 36 Nieprawidłowości poniżej progu sprawozdawczego 1. W przypadku gdy nieprawidłowości odnoszą się do kwot poniżej 10 000 EUR obciążających budżet ogólny Wspólnot Europejskich, państwa członkowskie nie przekazują Komisji informacji przewidzianych w art. 28 i 30, chyba że Komisja wyraźnie ich zażąda. Niemniej zgodnie z art. 61 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 państwa członkowskie prowadzą ewidencję kwot poniżej tego progu, które podlegają procedurze odzyskiwania, jak również kwot odzyskanych oraz wycofanych po anulowaniu wkładu do operacji i zwracają odzyskane kwoty do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. Bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających bezpośrednio z art. 70 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, państwa członkowskie i Wspólnota dzielą straty związane z kwotami poniżej przedmiotowego progu, których nie można odzyskać, zgodnie z obowiązującym dla danej operacji poziomem współfinansowania. Procedura określona w art. 30 ust. 2 niniejszego rozporządzenia nie ma zastosowania, o ile Komisja nie zadecyduje inaczej. Trzeci akapit stosuje się również do przypadków upadłości wyłączonych z obowiązku sprawozdawczości na mocy art. 28 ust. 1. 2. Państwa członkowskie, które w chwili stwierdzania nieprawidłowości nie stosują euro jako swojego środka płatniczego, przeliczają na euro kwoty wydatków poniesionych w walucie krajowej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Jeżeli wydatki nie zostały zaksięgowane przez instytucję certyfikującą, stosuje się ostatni aktualny obrachunkowy kurs wymiany opublikowany przez Komisję w mediach elektronicznych.

(1) Dz.U. L 61 z 4.3.1994, str. 27.

Sekcja 6 Korekta finansowa w przypadku nieprzestrzegania zasady dodatkowości

Artykuł 38 Stopa korekty finansowej 1. W przypadku dokonywania przez Komisję korekty finansowej zgodnie z art. 99 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 korektę oblicza się zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu. 2. Stopę korekty finansowej oblicza się, odejmując 3 punkty procentowe od różnicy między uzgodnionym docelowym poziomem a poziomem osiągniętym — wyrażonej jako wartość procentowa uzgodnionego poziomu docelowego — i dzieląc następnie ten wynik przez 10. Korektę finansową ustala się, stosując powyższą stopę korekty finansowej do kwoty wkładu funduszy strukturalnych przeznaczonego dla odnośnego państwa członkowskiego w ramach celu Konwergencja dla całego okresu programowania.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/23

3. Nie dokonuje się korekty finansowej, jeżeli różnica między uzgodnionym docelowym poziomem a poziomem osiągniętym, wyrażona jako wartość procentowa uzgodnionego docelowego poziomu, o którym mowa w ust. 2, jest mniejsza lub równa 3 %. 4. Korekta finansowa nie przekracza 5 % alokacji środków z funduszy strukturalnych dla państwa członkowskiego w ramach celu Konwergencja na cały okres programowania.

2. Poza elementami określonymi w ust. 1, informatyczny system wymiany danych zawiera, co najmniej, wymienione poniżej dokumenty i dane stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania, umożliwiające monitorowanie: a) narodowych strategicznych ram odniesienia, o których mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006; danych potwierdzających przestrzeganie zasady dodatkowości, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku XIX; programy operacyjne, wraz z danymi przedstawionymi wg kryteriów klasyfikacji kategorii interwencji i, zgodnie z wzorem zawartym w części B załącznika II oraz zgodnie z tabelami zawartymi w części A załącznika II; decyzje Komisji dotyczące wkładu funduszy; wnioski o potwieredzenie wniesienia wkładu finansowego do dużych projektów, o których mowa w art. 39, 40 i 41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zgodnie z załącznikami XXI i XXII, wraz z wybranymi danymi z tych załączników, wskazanymi w załączniku XX; sprawozdania z realizacji zgodnie z załącznikiem XVIII, wraz z danymi przedstawionymi wg kryteriów klasyfikacji kategorii interwencji, zgodnie z wzorem zawartym w części C załącznika II oraz zgodnie z tabelami wartymi w części A załącznika II; dane na temat uczestników operacji EFS, w podziale na priorytety, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku XXIII; opis systemów zarządzania i kontroli, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku XII; strategię audytu, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V; sprawozdania i opinie związane z audytami, zgodnie z wzorami zawartymi w załącznikach VI, VII, VIII, IX i XIII oraz wymianę pism pomiędzy Komisją a poszczególnymi państwami członkowskimi; deklaracje wydatków w związku z zamknięciem częściowym, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku XIV; roczne oświadczenie o wycofanych i odzyskanych kwotach oraz kwotach poddanych procedurze odzyskiwania, zgodnie z załącznikiem XI;

b) Sekcja 7 Elektroniczna wymiana danych c)

Artykuł 39 Informatyczny system wymiany danych d) Do celów art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.